ಸಹಾಯ ವಾಣಿ

1800 425 7910(Toll free)

Administrative Building
19th all India inter agricultural university Youth Fastival 2018-19
10th Inter collegiate Youth Festival 2018 held at COH Munirabad
10th Inter collegiate Youth Festival 2018 held at COH Munirabad
19th all India inter agricultural university sports and games meet 2018-19
8th Convocation 2019
10th Foundation Day 2018

ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಬಾ. ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಅಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ ರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರನೇ - ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ೩೪ - ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
೧೪೪೯ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ೩೯೨ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ. ಒಟ್ಟು ೧೮೪೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ICAR - JRF ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ಼ಾನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ
UGC & ICAR ಆರ್ಹತಾ ಮಾನ್ಯತೆ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂದೇಶ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

 

1800 4257910 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ UHS ಉದ್ಯಾನ ಸಹಾಯ ಲೈನ್

 Quality planting materials for sale at HRES, Kanabargi, Dist: Belagavi

Seeds Availability at Seed Unit, UHS, Bagalkot
Tissue Culture Pomegranate plantings are available at HRES Thidagundi (Vijayapura)
Turmeric seedlings var. Prathibha @ Rs 1.2/seedling  available at COH, Mysuru
Mango Alphonso grafts available at HRES, Hidkal dam contact field assistant M.Y. Hulakund 8971013374

Quality BOP suckers are available for sale at HRES, Kanabargi (Contact: 9480696397/9731312114)

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟ

ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಳ-2016-17

ಅಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ ರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರನೇ - ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ೩೪ - ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
೧೪೪೯ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ೩೯೨ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ. ಒಟ್ಟು ೧೮೪೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ICAR - JRF ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ಼ಾನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ
UGC & ICAR ಆರ್ಹತಾ ಮಾನ್ಯತೆಅಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ ರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂರನೇ - ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ೩೪ - ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
೧೪೪೯ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ೩೯೨ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ. ಒಟ್ಟು ೧೮೪೧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ICAR - JRF ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ಼ಾನ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ
UGC & ICAR ಆರ್ಹತಾ ಮಾನ್ಯತೆ
© 2017 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟ . ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ