08354-230279 /280 registrar@uhsbagalkot.edu.in

Recruitment Tenders Web Mail ಕನ್ನಡ

UHS, BAGALKOT BAGS 20th RANK AMONG AGRICULTURAL UNIVERSITIES.

Publication Centre

The University publication center is mainly responsible for regular publication of Package of Practices for Horticulture crops, quarterly magazines (Udyana Loka), UHS News letter, Bulletins, Research Journals and Periodicals etc., and to meet the requirements of electronic media Radio/TV for transfer of horticulture technology. The following are publications published by publication centre of Directorate of Extension.

For more details may contact

Director of Extension
University of Horticultural Sciences,
Udyanagiri, Navanagar,
Near Simikeri Cross,
Bagalkot - 587 104,
Karnataka, India
Tel: 08354 - 230101

Name of Author

Title

Year of published

Name of Journal

Sanjeevraddi G. Reddi, D.R. Patil, H.P. Maheshwarappa, S. Arulraj, B.G.Mastana

Reddy and B.Chandravathi

Evaluation of African oil palm germplasm for drought tolerance

2014

Journal of Plantation Crops, 2014, 42(2): 170-174

Basavaraju, T.B., Bhagya, H.P., Prashanth, M., Arulraj, S. and Maheswarappa, H.P.

Effect of Fertigation on the productivity of coconut

2014

Journal of Plantation Crops, 42 (2): 198-204.

Basavaraju, T.B., Prashanth, M.and Maheswarappa, H.P.

Yield and economics of coconut under fertigation

2014

 CPCRI, Kasaragod, Kerala during 22-23 August 2014, pp 68.

S.M. Kale and P.S. Ajjappalavara, 2014,

Evaluation of Onion Genotypes Against Purple Blotch (Alternaria porri).

2014

The Asian Journal of Horticulture: 274Vol. 9 (1)

Mamathalakshmi,N.,

K. Nagabhushanam,

M. S. Nataraju,

H. S. Surendra,

B. Krishnamurthy and Sowmyashree,

 G. T.

Correlates of knowledge and adoption behavior of farmers with their profile characteristics: An analysis of chrysanthemum growers in Mandya district of Karnataka

2013

Indian Journal of Extension Education, 49 (1 & 2), 73-77

Mamathalakshmi,N

K. Nagabhushanam,

M. S. Nataraju,

H. T. Nagaraju and Sowmyashree, G. T.

Analysis of employment generation due to chrysanthemum cultivation in Mandya district of Karnataka

2013

Indian Journal of Extension Education, 49 (1 & 2), 121-122

Vasundharu, B.A., Thammaiah. N., Kulkarni M.S., Swamy, G. S. K., Gangadharappa, P. M. and Devappa, V.,

Morphological and biochemical characteristics for identification of E. chrysanthemi

2012

J. Asian. Hort. 8(4):146-150.

Krianshankar, D., Nachegowda, V., Somashekhar, Y. M., Sawmy, G. S. K. and Thammaiah, N.,

Chemical control of bacterial blight in pomegranate

2012

J. Asian. Hort.

8(2):53-56.

Somu, R., Thammaiah, N., Swamy, G. S. K., Kulkarni, M. S. and Devappa, V.,

In-vitro evaluation of fungicides against Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

2014

Int., J. Pl. Prot.,7: 221-224.

Jalawadi, S.,

Molecular characterization of hybrids and landraces of sapota by RAPD markers

2014

Asian J. Hort., 9(1): 72-75

Vasundhara, B. A., Thammaiah, N., Swamy, G. S. K., Kulkarni, M. S., Devappa, V. and Gangadharappa, P. M.,

In-vitro evaluation of antagonistic micro organisms against the growth of Erwinia chrysanthemi.

2014

Int. J. Pl. Prot., 7:265.266.

Biradar, A P. and Nadaf A.M.,

bio efficacy of bifenazate 240sc (floramite) against mites on grape, Vitis vinifera,

2014

Annals of Plant Protection Sciences, Vol.22 (02), 317-319

R.S.Jawadagi, N. Basavaraj, K.S.Khyadagi and P.S.Pattar,

Effect of nutrient sources on shelf life of onion(Allium cepa L) cv. Bellary red,

2014

Bioinfolet, Vol.11(3A)-776-784.

Meti.S.,Meerabai, M., Jacob,J. and Saifudeen,M.

Geospatial variability of soil and climate on performance of Rubber in tradintional region of India

2014

Journal of Plantation crops

Vol-42(02),175-184

I.B.Biradar, Y.Raghuramulu and K V Naik,

Effect of root pruning and size of nursery bag on the growth and vigour of coffee seedlings

2014

Research Journal of Agricultural Sciences 5(4):810-813

S.M. Kale, P.S. Ajjappalavara, H.B.Patil, V.M.Ganiger, Bhuvaneshwari, M.B. Madalageri and H.M.Pallavi,.

Genetic Diversity studies in rabi onion (Allium cepa L.)

2014

Bioinfolet, 11(3B): 871-875

Prabuling G, Raghavendra S, Babu AJ

Tissue culture on Pomegranate

2014

Sovinier- National conference on pomegranate organized by UHS

Vinaykumar M.M.

Abundance of cotton mired bug, Poppiocapsidea biseratense (distant) in major cotton growing districts of Karnataka

2014

Journal of Experimental Zoology, India

Vinaykumar M.M.

Reaction of different cotton genotypes against mirid bug, 
Poppiocapsidea biseratense (Distant) 

2014

Journal of Experimental Zoology, India

Sharanabhoopal Reddy, Nagaraja, M.S., Punith Raj, A.S., Police Patil, Prabhudev Dhumgond, 2014.

Elemental analysis of, E4/E6 ratio and total acidity of soil humic and fulvic acids from different land use systems

2014

Annals of Plant and Soil Research, 16: 89-92.

Shobha Naganur, Vijaya Hosamani and Bhuvaneswari, G

Pomegranate in daily diet

2014

Udyanaloka (Kannada)

Shiddanagouda Yadachi; Indra Mani; M S Kalra; Adarsh Kumar and P K Sahoo.

Design and evaluation of inclined plate metering mechanism for carrot seed

2013

Journal of Agricultural Engineering Vol. 50 (2): 10-16

Shiddanagouda Yadachi; Indra Mani and Kiran Nagajjanavar.

Influence of Seed Coat Treatments on Seedling Emergence of Carrot (Daucus carota L.). 

2014

Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci (2014) 3(10): 1003-1007

Vandana, A.K.,

Suresha, G.J., Jagadeesh, S.L. and Hanamant, R.H.

Effect of post harvest boric acid treatment on quality and shelf life of Jamun (Syzigium cuminii Skeels.) fruits under cold storage (Abstract)

2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore (15-17th September, 2014) : Page 144

Vandana A.K.,

Suresha , G.J., Jagadeesh, S.L. and Hanamant R.H.

Post harvest calcium chloride treatment increases the shelf life of custard apple fruits under cold storage (Abstract)

2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore (15-17th September, 2014): Page 145

Hanamant R.H.,Suresha G.J., Jagadeesh S.L. and Vandana A.K.

Influence of pectinase on quality of jamun (Syzigium cuminii Skeels.) wine (Abstract)

2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore (15-17th September, 2014): Page 198

Hanamant R.H.,Suresha G.J., Jagadeesh S.L. and Vandana A.K.

Hot water and nerium leaf extract treatments extends storage life of custard apple under cold storage (Abstract)

2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore (15-17th September, 2014): Page 199

Shivaprasad M. K., Vasant,M. Ganiger and Bhuvaneshwari G.

Growth and flowering behaviour of muskmelon (Cucumis melo L.) hybrids under Northern zone of Karnataka

2014

Trends in Biosciences, 7(15): 1902-1905

S. M. Kale, P. S. Ajjappalavara, H. B. Patil, V. M. Ganiger, G. Bhuvaneshwari, M. B. Madalageri and H. M. Pallavi

Genetic diversity studies in Rabi onion (Allium cepa L.)

2014

Bioinfolet, 11 (3B): 871-875

Savitha, H. N., Madalageri, M. B., Ganiger, V. M., Bhuvaneshwari ,G., and Prakash, M

Bio nutrient status of drumstick flowers and sensory evaluation of value added products by incorporating drumstick flower powder

2014

National Conference on Pre-/post-Harvest Lossess and Value Addition in Vegetables (July 12-13, 2014)

Savitha, H. N., Madalageri ,M. B., Ganiger, V. M., Bhuvaneshwari, G., and Prakash, M

Nutrient Composition and sensory evaluation of value added products from drumstick leaf.

2014

National Conference on Pre-/post-Harvest Lossess and Value Addition in Vegetables (July 12-13, 2014)

Bhuvaneshwari ,G, Vasant ,M. Ganiger and Jagadeesh, S. L.

Value added products of Ginger

2014

Udyanaloka, 4(1), 49-52.

Venkateshalu, Vinaykumar ,M.M. , Manjunath ,G and Kotikal ,Y.K

Studies on intra field and intra plant distribution pattern of pomegranate shot hole borer, Xyleborus perforans (Wollastan)

2014

National Conference Challenges and Opportunities for production and Supply chain of pomegranate, 17-19th June, UHS, Bagalkot, 95-96p

Venkateshalu, M. M. Vinaykumar and G. Manjunath

Standardization of shot hole borer trapping technique in pomegranate

2014

National Seminar-Cum-Exhibition on‘Pomegranate for Nutrition, livelihood Security and Entrepreneurship Development’ from December 05-07, 2014

I.N. Priya, devappa, V., G. Prabhuling and R.K. Mesta

Screening of diseases resistance in turmeric cv.salem against collectrichumcapsici through in-vitro mutagensis

Oct-Dec-2014

Bioinfolet, Vol.11(4B)

S. M. Kale, P. S. Ajjappalavara, H. B. Patil, V. M. Ganiger, G. Bhuvaneshwari, M. B. Madalageri and H. M. Pallavi,

Genetic diversity studies in rabi onion (Allium cepa L.)

2014

Bioinfolet, 11(3B), 871-875.

Savitha, H. N., Madalageri M. B., Prakash M. Ganiger V. M. and Bhuvaneswari, G.

Drumstick Leaf Nutrient Status and Utility in Commonly Consumed Food Enrichment

2014

Trends in Biosciences, 7 (21),3359-3363.

Bhuvaneshwari. G, Vasant M. Ganiger and Mamatha Dalavi

Post Harvest Technology and value addition to banana

2014

Udyanaloka,Ocober-December, 2014

A N Manjunatha, S M Prasanna and M, V, D’ Souza

Site specific nutrient management software for coffee

2014

Journal of Plantation Crops 42(3):370-376 2014.

S .M .Prasanna and P .S. Pattar

Successful Ratoon Management in Sugarcane

2014

Research and Reviews: Journal of Agriculture and Allied Sciences 3(4): 39-47 2014

Gurupad, M. Hegde and R.K .Mesta

Integrated management of sigatoka leaf spot of banana

2014

The Bioscan

Mondal, G.C., Raj, S. and Mushrif, S.K

Comparision Of Weather Favouring Abnormal Leaf Fall Of Rubber In Kerala, Northern West Bengal And North East India

 chapter in a book

2015 edition

Title of the book; Phytophthora diseases of plantation crops

Pragati Meti, Srinivas AG, Prakash M, Jat M.L., Venkateshalu, Prabhuraj A

Carryover of Insect Pests on Maize crop grown under conservation agriculture

2014

J. Exp. Zool. India., 17 (2): 575-576

Pragati Meti, Srinivas AG, Prakash M, Jat M.L., Venkateshalu, Prabhuraj A

Population dynamics of shootfly and stem borers of maize under conservation agriculture system

2014

J. Exp. Zool. India., 17 (2): 563- 566

Pragati Meti, Srinivas AG, Prakash M, Jat M.L., Venkateshalu, Prabhuraj, A

Studies on the status of arthropod fauna in conservation agriculture system

2014

J. Exp. Zool. India., 17 (2): 591-593

K. Venkata Subbaiah , S.L. Jagadeesh and R. Manjula

Studies on papads based on blends of banana with urd and rice flour

2015

Green Farming, 6(2): 392-395

M.G. Awati

Identification of putative molecular markers associated with root traits in coffee canephor

2015

Molecular Geology International ( Hindawi public)

M.M.Vinaykumar and P.S.Hugar

Abundance of cotton mirid bug, Poppiocapsidea biseratense (Distant) in major cotton growing districts of karnataka

2014, October

New dimensions in agrometeorology for sustainable agriculture

(NASA-2014)

(Abstract)

Shekhara, K.H, Shirol, A.M, and Balaji Kulkarni

Evaluation of daisy genotypes for growth and yield paramaters

2015, Pp-118

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Omem, T., Balaji Kulkarni and Srikanth L G

Hydroponics

2015, Pp-114

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Balaji Kulkarni, Srikanth ,LG and Geetha ,S. Venkatapur

Vertical garden- Go green with green wall

2015, Pp-114

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Raveendra, Y. C, Balaji Kulkarni, Rachappa Kore and Harishkumar, T

Role of ornamentals in environmental pollution control

2015, Pp-114

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Raveendra, Y C, Shirol, A.M, and Balaji Kulkarni

Use of growth regulators in daisy for yield and quality

2015, Pp-119

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Girish ,R, Shirol, A.M, and Balaji Kulkarni

Studies on effect of plant growth regulators on growth and yield of daisy Cv. Dwarf pink

2015, Pp-119

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Sachin Hosur, Satesh Patil and Balaji Kulkarni

Studies on performance of Dutch roses under naturally ventilated polyhouse in Karnataka command area

2015, Pp-119

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Raveendra, Y C, Balaji Kulkarni and Naveenkumar, B

Breaking of dormancy in gladiolus

2015, Pp-122

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Anjali Kulkarni, Mukund Shiragur and Balaji Kulkarni

Evaluation of China aster cultivars under Northern dry zone of Karnataka

2015, Pp-122

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Vinay Kumar, Shirol, A.M, and Balaji Kulkarni

Propagation studies in important ornamental climbers through cuttings

2015, Pp-121

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Balaji Kulkarni and Manjula, H. Warar

Standardization of micro propogation in gerbera

2015, Pp-121

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Balaji Kulkarni

Standardization of pulsing and holding solution s for extending vase life of bird of paradise

2015, Pp-125

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Raveendra, Y C, Srikanth, L G and Balaji Kulkarni

Sensory garden

2015, Pp-123

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Kalpakala, S, Srikanth, L .G and Balaji Kulkarni

Greening indoors- For Human health and well being

2015, Pp-123

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Balaji Kulkarni and Srikanth ,L G

Pigments in marigold- A value Addition

2015, Pp-127

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Sachin Hosur, Sateesh Patil and Balaji Kulkarni

Effect of different chemical preservatives on post harcvest physiology and vase life of dutch Cv. Samurai

2015, Pp-127

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Harish , S, Raveendra, Y C, Balaji Kulkarni and Naveenkumar, B

Extending vase life of anthurium by holding and pulsing solutions

2015, Pp-126

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Anjali Kulkarni, Mukund Shiragur and Balaji Kulkarni

Ornamental plants: as source of antioxidants

2015, Pp-126

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Raveendra, Y .C, Srikanth ,L .G and Balaji Kulkarni

Medicinal orchids

2015, Pp-126

In Compendium: Commercial Floriculture and Landscape Gardening

Laxman Kukanoor, Shivanand Rayar, Manjula Karadiguddi, Jaishankar, H .P.

Influence of varieties on dehydration of red onion

Jan-2015

National seminar on Food security in India-policies, current issues and challenges on 12 &13th January 2015 at JSS college Gokak

Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi, Jaishankar, H. P

Effect of pretreatments on dehydration of red onion

Jan-2015

National seminar on Food security in India-policies, current issues and challenges on 12 &13th January 2015 at JSS college Gokak

Jaishankar, H P, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi

Nostalgic products from wonder fruit

Jan 2015

Kerala Karshakan e-journal

Folder

Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi, Jaishankar, H. P.

FgÀÄ½î ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É

2015

Dr. Laxman Kukanoor under RKVY scheme

Jaishankar H.P., Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi, Kavya H.P

Poor man’s crop but rich man’s favorite

Feb 2015

Kerala Karshakan e-journal

Jaishankar, H.P., Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi, Kavya H.P

Value addition of king fruit

Feb 2015

Kerala Karshakan e-journal

Laxman Kukanoor, Shivanand Rayar, Manjula Karadiguddi, Jaishankar, H.P

Influence of varieties on dehydration of red onion

Jan 2015

National seminar on Food security in India- policies, current issues and challenges held at JSS College Gokak

Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi, Jaishankar, H.P

Effect of pre treatments on dehydration of red onion

Jan 2015

National seminar on Food security in India- policies, current issues and challenges held at JSS College Gokak

Shivand Rayar, Laxman Kukanoor

Azolla- the wonder fern

Dec-Jan 2015

Plant horti tech

G. S. K. Swamy, Nataraja, K. H. & Anil, I. Sabarad

Bale beleyalli anusarisbekada pramukha chatuvatikegalu

Oct-Dec, 2014

Udhyan Loka

Anil, I. Sabarad, Nataraja K. H. and G. S. K. Swamy

Bale beleyalli poshakamshagal nirvahane

Oct-Dec, 2014

Udhyan Loka

Nataraja K. H, G. S. K. Swamy, and Anil I. Sabarad

Sudharita Bale Besayakke Sookta Kandugala ayke mattu nati paddatigalu

Oct-Dec, 2014

Udyan Lok

Manjula, R. Praveen Jholgiker, Venkat Subbaiah, Prabuling, G, Swamy, G.S.K and Leninkumar, Y,

Morphological abnormaility among hardening shoots of banana cv.Rajapuri(AAB) after in vitro multiplication with TDZ and BAP fsrom exised shoot tips

2014

Int. J.Agri. Envi & Biotechnogy. 7(3); 465-470

Gurung, N, Swamy, G.S.K, Sarkar, S.K. Bhutia S.O and Bhutia K.C

Studies on seed viabiltity of passion fruit (Passiflora edulis flavicarpa Des)

2014

J Crop and Weed 10(2): 484-487

Shivalingappa Kumbar, Shabarish, P Rai, Swamy, G.S.K, and Mohamad Toufiq Hussain Naik

Hannina Krishiyelli, Mannina Pramukyate(Kannada)

Oct, 2014

Krishimitra pp.20-21

G. Natasha, G. S. K. Swamy, R. C. Jagadeesh, N. Thammaiah and P. M. Gangadharappa

Testing seed viability in passion fruit

Dec 1-3, 2014

National Seminar on Strategies for Conservation, Improvement and Utilization of Underutilized fruits

G. Natasha, G. S. K. Swamy, R. C. Jagadeesh, N. Thammaiah and A. I. Sabarad

Softwood grafting in passion fruit

-do-

-do-

Mamata, N. P, Swamy, G. S. K., Thammaiah, N, Jagadeesh, R. C., Jagadeesh, S. L. and Sabarad, A. I.

Effect of coloured shade nets on softwood graft success in jackfruit

-do-

-do-

Mamata, N. P, Swamy, G. S. K., Thammaiah, N, Jagadeesh, R. C., Jagadeesh, S. L. and Sabarad, A. I.

Effect of invigorated shoots on grafting success in jackfruit

-do-

-do-

Sabarad, A. I., Swamy, G. S. K. and Nataraja, K. H.

Effect of seed treatments on germination of marking nut (Semecarpus anacardium) seeds

-do-

-do-

Sabarad, A. I., Swamy, G. S. K., Srinivas, N and Patil, R. T.

Effect of different seed treatments on germination of charoli (Buchanania lonzan) seeds

-do-

-do-

Archana, T Janamatti, Suresha, G. J., Swamy, G. S. K. and Vandana, A. K.

Influence of maturity stage and with or without stalk on physical and physiological changes in jamun fruits

-do-

-do-

Archana, T Janamatti, Suresha, G. J., Swamy, G. S. K. and Vandana, A. K.

Putrescine influence physical, chemical and physiological changes in jamun fruits

-do-

-do-

Rajeshwari Hosmani, Swamy, G.S.K. and Gririraj Ashok

Effect of season and pre curing of scion on soft wood grfting of jamun

- do -

do

Somu, R ,Thammaiah, Kulkarni, M.S. and Swamy, .G.S.K

In vitro evaluation of antagonists against Fusarium oxysporum F. sp. cubense

Dec,2014

National symposium on Plant diseases: New perspectives and innovative management strategies held at UAS,Dharwad

Vasundhara Agasar,Thammaiah, N, Gangadharappa, P.M, Kulkarni, M.S and Swamy, G.S.K

In vitro evaluation of plant extracts on the growth of Erwinia chrysanthemi causal agent of rhizome rot/tip over disease of banana

- do -

- do -

Vijeeth ,C. Hegade, Ravishankar M. Patil, Abhishek Katagi, Ravindra Mulge and Prashant Paramagoudar,

Response of French bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Arka Suvidha) to different nutrition doses,

2012

Journal of Asian Horticulture, 8(4): 89-90.

Basavarajeshwari, Mulge R., Nagaraja, K. S., Srikanth, L. G., Raveendra, Y. C., Husainnaik ,MahamdToufeeq, Gowda V Harshavardhan,

Genetic Variability, Heritability and Genetic Advance for Yield and Yield Parameters and Fruit and Seed Quality Parameters in Cucumber (Cucumis sativus L.),

2014,

Trends in Biosciences : 7(15) :1965-67.

Basavarajeshwari, Mulge R., Nagaraja K.S., Srikanth L., Husainnaik Mahamad Toufeeq, 

Kumbar Shivaningapp, ,

Genetic Variability, Heritability and Genetic Advance for Growth and Earliness Parameters in Cucumber (Cucumis sativus L.)

2014

Trends in Biosciences: 7(15) : 1968-70

Archana Pattar & Laxman Kukanoor

Studies on preparation and storage of tamarind squash

2015

Journal of spices and aromatic crops Vol. 24 (1): 37-42, 2015

Archana Pattar & Laxman Kukanoor

Processed products of ber

Oct-Nov-2014

Plant Horti Tech

Shivanand Rayar & Laxman Kukanoor

C£Á£À¸ï ºÀtÂÚ£À PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ

Sept-2014

Ayurveda & yoga

Kavya ,D, Naganagouda Patil, Yatish ,S M, Manjula Karadiguddi

mÉƪÀiÁåmÉÆà ««zsÀÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½gÀ»vÀ ªÁvÁªÀgÀt G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÊ£ï vÀAiÀiÁj¸ÀÄ«PÉ ºÁUÀÆ fêÀgÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ

Oct-2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore

Kavya, D, Naganagouda Patil, Yatish ,S M, Manjula Karadiguddi

Effect of varieties and anaerobic conditions on biochemical aspects of tomato wine

Oct-2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore

Kavya ,D, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi & Shivanand Rayar

Preparation and storage of custard apple ready to serve beverage

Oct-2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore

Kavya ,D, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi & Shivanand Rayar

¹ÃvÁ¥sÀ® ºÀtÂÚ£À wgÀļÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¹zÀÞ ¥Á¤ÃAiÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É

Oct-2014

10th Kannada Vijnana Sammelana, Mysore

Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Manjula Karadiguddi & Ravi Pujeri

Ct¨ÉAiÀÄ gÀÄagÀÄa SÁzÀåUÀ¼ÀÄ

Nov-14

Annadata Sukhibhav

Rekha Kadi, Kavya D & Manjula Karadiguddi

vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è ¨Á¼ÀÄ ¨É¼ÀV¹PÉÆAqÀ gÉÊvÀ

Nov-14

Annadata Sukhibhav

Sachin Hosur, Shilpa Koppad, Kavya D & Manjula Karadiguddi

ªÁtÂdå ¥ÀĵÀà DAxÉÆÃjAiÀÄA

Dec-14

Krishi mitra

Sachin Hosur, Shilpa Koppad, Kavya D & Manjula Karadiguddi

«µÀzÀ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ ¦ÃqÉ£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉ CUÀvÀå ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

Dec-14

Krishi mitra

Rani, R. Unnithan and Thammaiah, N.,

Studies on post harvest anthracnose disease of banana caused by Colletotrichum musae (Berk. & M.A. Curtis) Arx.

2014

National symposium on plant diseases new perspectives and innovative management strategies held at UAS, Dharwad

Somu, R., Thammaiah, N., Kulakarni, M.S. and G.S.K.Swamy

In-vitro evaluation of antagonist against Fusarium oxysporum f.sp cubense

2014

National symposium on plant diseases new perspectives and innovative management strategies held at UAS, Dharwad

Vasundhara, A, Thammaiah, N., Gangadarappa, P. M., Kulakarni, M.S.and Swamy, G.S.K

In-vitro evaluation of plant extracts on the growth of Erwinia chrysanthemi causal agent of rhizome rot/tip over disease of banana

2014

National symposium on plant diseases new perspectives and innovative management strategies held at UAS, Dharwad

Natasha, G., Swamy, G.S.K., Jagadeesh, R.C., Thammaiah, N. and Gangadharappa, P.M

Testing seed viability in passion fruit

2014

National seminar on strategies for conservation, improvement and utilization of under utilized fruits held at Central Horticultural Experiment Station, Chettalli

Natasha, G., Swamy, G.S.K, Jagadeesh, R.C., Thammaiah, N. and Sabarad, A.I.

Soft wood grafting in Passion fruit. Pp.247

2014

- do -

Mamatha, N.P., Swamy, G.S.K., Thammiah, N, Jagadeesh, R.C., Jagadeesh, S.L. and Sabarad, A.I

Effect of coloured shade nets on soft wood grafts success in Jackfruit

2014

- do -

Mamatha, N.P., Swamy, G.S.K., Thammiah, N, Jagadeesh, R.C., Jagadeesh, S.L. and Sabarad, A.I

Effect of invigorated shoots on grafting success in Jackfruit

2014

- do -

Vasundhara, B.A., Thammaiah. N., Kulkarni M.S., Swamy, G. S. K., Gangadharappa, P. M. and Devappa, V.,

Morphological and biochemical characteristics for identification of E. chrysanthemi

2012

J. Asian. Hort. 8(4) :146-150.

Kiranshankar, D., Nachegowda, V., Somashekhar, Y. M., Sawmy, G. S. K. and Thammaiah, N.,

Chemical control of bacterial blight in pomegranate.

2012

J. Asian. Hort. 8(2):53-56.

Somu, R., Thammaiah, N., Swamy, G. S. K., Kulkarni, M. S. and Devappa, V.,

In-vitro evaluation of fungicides against Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

2014

Int. J. Pl. Prot.,7:221-224.

Jalawadi, S

Molecular characterization of hybrids and landraces of sapota by RAPD markers.

204

Asian J. Hort., 9(1): 72-75

Vasundhara, B. A., Thammaiah, N., Swamy, G. S. K., Kulkarni, M. S., Devappa, V. and Gangadharappa, P. M.,

In-vitro evaluation of antagonistic micro organisms against the growth of Erwinia chrysanthemi

2014

Int. J. Pl. Prot.,7:265.266.

²æÃPÀAoÀ¥Àæ¸Ázï, r., ¥ÀŵÀà. n.J£ï. ªÀÄvÀÄÛ eÉ. J¸ï. »gÉêÀÄoï

¸ÁA¨ÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À°è ¸ÀÆPÁë÷ätÄfëUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ

2014

Udyanaloka 4(1), Page no 55

Dileepkumar Masuthi2*, Shivayogi Ryavalad2., Khaja Rubina s1., Vinod Kumar3, Ashwini. M, Abdul kareem m2

Effects of different pelleting and priming treatments on germination percentage of cucumber seeds

2014

Page No:232

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Dileepkumar masuthi2*, Shivayogi Ryavalad2, Khaja Rubina S1, Vinod kumar3, Ashwini. M,

Abdul kareem ,M2,

Germinability of letuce seeds and its improvement by botanical priming.

2014

Page No:233

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Dileepkumar Masuthi2*, B. S. Vyakaranahal, v.k Deshpande, r. C. Jagadeesha2, T.Shanthappa2, Mukesh l chavan2,

Use of seed treatments as “insurance’’ to increase in seed quality parameters in onion.

2014

Page No:234

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Khaja Rubina S1*, Dileepkumar Masuthi2, ashwini. M, Vinod Kumar3,

Shivayogi Ryavalad2 and Abdul Kareem M2

“Seed treatment” - a means of increasing seed quality in french bean (phaseolus vulgaris l.)

2014

Page No:236

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Khaja Rubina s1*, Dileepkumar Masuthi2, Ashwini. M, Shivayogi Ryavalad2.,

Abdul Kareem M2., Sudeesh Kulkarni M2.,

Effect of pollination by different species of honey bees on qualitative improvement on cucumber seeds

2014

Page No:185

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Shantappa ,T ,R.C.Jagadeesha. Basavaraj, Ashok, Dileepkumar Masuthi

Effect of bioagents and inorganic seed treatment and packing materials on seed quality of dolicus bean during storage

2014

Page No:265

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

Shantappa T R.C.Jagadeesha. Basavaraj, Ashok, Dileepkumar Masuthi

Seed Quality as influenced by different stages of harvesting and drying methods in Bittergourd

2014

Page No:265

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal

P. K. Reshmika, V. D. Gasti, Shashikanth Evoor, Ravindra Mulge, J. Jayappa

Genetic Divergence in Brinjal (Solanum melongena L.)

for Growth, Earliness, Yield and Quality Parameters

2015

Environment & Ecology 33 (2) : 756—760

Tejegouda B.M.Jolli, R.B., Shivangoud Patil,Haleshkumar, Dileepkumar Masuthi

Split application of Nitrogen on syncronisation of flowering on its crop growth and seed yield components of pearl millet

2014

Page No:229

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal,

Sateesh patil., Jolli, R.B., Tejegouda B.M. Haleshkumar, Dileepkumar Masuthi

Effect of nipping and boron spray on seed yield and quality of R Line of sunflower Hybrid DSFH-3

2014

Page No:229

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal,

Tejegouda B.M.Jolli., Shivangoud Patil,Haleshkumar, Dileepkumar Masuthi

Effect of Nitrogen on syncroonisation of flowering bon seed quality parameters of pearl millet hybrid

2014

Page No:181

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal,

Sateesh patil., Jolli R.B., Tejegouda B.M. Haleshkumar, Dileepkumar Masuthi

Influnce of sowing and staggerd sowing of male parent of Sunflower Hybrid

2014

Page No:181

Abstracts In National Seed Congress-2014, Bhopal,

P. K. Reshmika, V. D. Gasti, Shashikanth Evoor,

J. Jayappa, Ravindra Mulge

Genetic Variability Studies for Growth,

Earliness, Yield and Quality Parameters

in Brinjal (Solanum melongena L.)

2015

Environment & Ecology 33 (2) : 761—766

 Manjunath,S, Swamy, G.S.K, Prakash, N.B Jagadeesh, R.C , Mukesh Chavan and Shankrappa, K.C.

Effect of micronutrients and silicon on growth and yield of papaya cv. Red lady

2014

J. Agri. Res. Technol. 39(1); 15-20

Gurang, N, Swamy, G.S.K, Sarkar, S.K and Ubale, N.B,

Effect of chemicals and growth regulators on germination, vigour and growth of passion fruit.

2014

The Bioscan,9(10);155-157

Somu, R, Thammaiah, N and Swamy, G.S.K,

Effect of different carbon source on the growth of different isolates of Fusarium oxysporum F.Sp.Cubense in different media

2014

Int. J.Agric.Sci and Vet. Med.2(2):1-6

Somu,R, Thammaiah, N Swamy, G.S.K, Kulkarni,M.S and Devappa, V.

In Vitro evaluation of fungicides against Fusarium oxysporum F.Sp.cubense in different media

2014

Int. J.Plant Protection 7(1):221-224

Nagaraj, K.S ,Jaganath, S and Swamy, G.S.K,

Incidence of fruit fly (Bactrocera sps) in different mango orchards and varieties

2014

The Asian J.Hort. 9(1):109-111

Nagaraj, K.S ,Jaganath, S and Swamy, G.S.K,

Effect of protein food baits in attracting fruit flies in mango orchard.

2014

The Asian J.Hort. 9(1):190-192

Mamatha, N.P , Swamy, G.S.K. and Mahesh, R.K.

Genetic variability for physico-chemical characteristics in jackfruit collections of Karnataka

2014

Indian J.Ecol.41(1):168-169

Vasundar, B.A. Thammaiah, N, Swamy, G.S.K, Kulkarni, M.S, Devappa, V and Gangadharappa, P.M.

In Vitro evaluation of antagonistic micro organisms against the growth of Erwinia chrysanthemi

2014

Int. J. Plant Protection.7(1); 265-266

Manjula R.Praveen Jholgiker, Venkata Subbaiah,K. Prabhuling, G, Swamy,G.S.K and Leninkumar, Y

Morphological abnormalities among hardening shoots of banana cv.Rajapuri(AAB) after in Vitro multiplication with TD and BAP from excised shoot tips.

2014

Int. J. Agril. Enviorn. and Biotectnology,7 (3); 465-470

Anushma, P.L, Swamy,G.S.K, Gangadhar, K, Jagadeesh, R.C and Vikram, H.C.

Effect of season on softwood grafting success in jamun(Syzigium cuminii Skeels)

2012

J.Asian.Hort. 8(4):142-145

Vasuandar, B.A. Thammaiah, N, Kulkarni, M.S, Swamy, G.S.K, Gangadharappa, P.M and . Devappa, V

Mophological and biochemical characteristics for identification of Erwinia chrysanthemi

2012

J.Asian.Hort. 8(4):146-150

Kiranshankar, D, Nachegowda, V, Somashekar, Y.M, Swamy, G.S.K, and Thammaiah, N

Chemical control of bacterial blight in pomegranate

2012

J.Asian.Hort. 8(2):53-56

G.Sarswati, K.M.Vidya,L.N.Hegde, M.L.Chavan

Effect of date of sowing and fertilizer levels on nutrient uptake and economics of gardengress

2014,

Plant archives Vol:14(1),PP327-330,

B.K. Sangamesh, N.Sandyarani, G.Prabhuling,

K.Sumangala,

 P.Dadapeer,

S.Mukund and

R.C. Jagadeesh

In vitro plant regeneration in pomegranate

2014 held at UHS, Bagalakot

Proceedings of National conference on challenges and opportunities for

Production and supply chain of pomegranate,

Chandrakant, V.Patil, Ramdas, S.V., Shankarappa, K.S. and Kulkarni, M.S.

Characterization of begomovirus associated with yellow mosaic disease of ridge gourd in southern India.

08-10 August, 2014 at Bhubaneswar, Odisha.

Abstract in National seminar cum Workshop on strategies for improvement, enhancing productivity and utilization of cucurbits,

Ramdas, S.V., Chandrakant, V.Patil, Shankarappa, K.S. and Kulkarni, M.S.

Evaluation of ridge gourd genotypes against Yellow Mosaic disease.

08-10 August, 2014 at Bhubaneswar, Odisha.

Abstract in National seminar cum Workshop on strategies for improvement, enhancing productivity and utilization of cucurbits,

Vijetha and Chaya P Patil

Selection of efficient VA Mycorrhizal species for marigold cultivation and its effect on growth, yield and quality parameters of two marigold varieties

2013

Corm. The Journal of Floriculture. 1(2):67-78

Vijetha, Patil, C P, Kulkarni B S, Kukanoor L and Jholgikar P

Effect of organic and inorganic nutrition on vegetative, flowering and quality parameters of marigold (Tagetes erecta L.)

2013

Corm. The Journal of Floriculture. 1(2):103-110

G. Prabhuling, M. G. Kerutagi & A. B. Masthiholi

Tissue culture propagation of banana

2014

Rashtreeya krishi vol.9 (1)

Paramappa, M.K., Ravindra, M., Shashikanth E. and Ravi, P.

Heterosis studies in near homozygous lines of brinjal (Solanum melongena L.) for yield and Yield attributing traits

2014

Indian J. Ecol. (2014) 41(1) : 211-213.

S ..V Geeta, A M Shirol, S Nishani, M Shiragur and K. J. Varun

Assessing genetic diversity of gladiolus varieties using SRAP markers

2014

Research Journal of Agricultural Sciences -5(4): 658-661, July-Augt

S .V. Geeta, A M Shirol, D.M Renuka, and M Shiragur

Genetic variability and correlation studies in gladiolus

2014

Green Farming -5(5): 861-865, Sept-Oct

Dr Balaji S Kulkarni

Mama Pedeya Mahan sadaka - Girimalla

2014

Sukhibhava Annadata -August

Nishatha .N ,

Dr Balaji S Kulkarni

Kabbina nadinollbba puspa krushika-

2014

Sukhibhava Annadata –August

Dr. Dileepkumar Masuthi

Belegala roga nirwahaneyalli beejopacharada mahatwa

2014

Sukhibhava Annadata –August

Dr. Dileepkumar Masuthi

Samagra totagarike paddhatiyalli vilidele

2014

Sukhibhava Annadata –July

Dr. Dileepkumar Masuthi

Jenukrishiyalli tali sudharane

2014

Sukhibhava Annadata –July

Jalawadi,S., Kanamadi,V.C.,Basavarajappa

Molecular Characterization of Sapota Genotypes Using RAPD Markers.

2014

Acta Hort. 1024:

61-67.

Sangamesh, B. K*., Sandhyarani N., Prabhuling. G., Sumangala K., Dadapeer P., Mukund. S. and R. C. Jagadeesha

Callus induction in Pomegranate (Punica granatum L.) cv. Kesar and Ganesh

2014

National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of Pomegranate, at Bagalkot 17-19 June 2014 pp 25

Sangamesh, B. K*., Sandhyarani, N., Prabhuling. G., Sumangala, K., Dadapeer, P., Mukund. S. and R. C. Jagadeesha

In vitro plant regeneration in Pomegranate (Punica granatum L.) cv. Kesar and Ganesh

2014

National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of Pomegranate, at Bagalkot 17-19 June 2014 pp 25

Prabhuling, A. B Mastiholi and M. G .Kerutagi,

Low-cost gelling agent for micropropagation of banana(Musa acuminata) cv ‘GRAND NAINE’

2014

International Journal of Plant Sciences

9(1):46-51

A .B .Mastiholi and

 R. P. Patil

Effect of spacing and time of harvest on growth attributes of medicinal coleus (Coleus forskohlii Briqi)

2014

Green Farming

5(1): 74-77

V .N .Nandeshwar,

 A. B. Mastiholi and M G Kerutagi

Economics of onion (Allium cepa L.) production under organic condition.

2014

International Research Journal of Agricultural Economics and Statistics

5(1):35-38

G. Prabhuling, A. B. Mastiholi and M. G. Kerutagi

Cheaper Water Resources for Micro Propagation of banana (Musa acuminata) CV Grand nine

2013

Asian Journal of Horticulture 8 (2)

G. Prabhuling, A. B. Mastiholi and M. G. Kerutagi

Low cost gelling agents for micro propagation of banana (musa acuminata) CV Grand nine

2014

Indian J. plant sci. 9 (1): 46-51

V. N. Nandeshwar, A. B. Mastiholi and M. G. Kerutagi

Economics of onion Allium cepa. L Production under organic condition

2014

International Res. J. Agric. Eco. & stat:5(1):35-38

Rekha. E, Laxman Kukanur, Kerutagi M. G. & Praveen J.

Comparative economics of onion storage structure in Karnataka.

2013

27 (2), 108-114.

Jaishankar ,H P., Manjula Karadiguddi, Laxman Kukanoor

Organoleptic evaluation of instant lemon tea beverage

June 2014

National conference on recent trends in processing, quality and safety of ethnic and organic foods

Jaishankar ,H P., Manjula Karadiguddi, Laxman Kukanoor

Development of culinary tomato powder and its physic chemical characteristics

June 2014

National conference on recent trends in processing, quality and safety of ethnic and organic foods

Rudragouda Patil & Manjula Karadiguddi

¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ²æÃUÀAzsÀ ¨ÉøÁAiÀÄ

May, 2014

¸ÀÄTèsÀªÀ C£ÀßzÁvÀ

Archana Pattar, Laxman Kukanoor, Chaya Patil

Microbial studies on selected tamarind products

2014

Mysore Journal of Agricultural Sciences

Jaishankar ,H.P., Laxman Kukanoor, Archana Pattar

Value addition in ginger

April-May 2014

Plant Horti Tech

Archana Pattar, Laxman Kukanoor

ºÀÄt¸É ºÀtÂÚ£À ªÀiË®åªÀzsÀð£É

May, 2014

¸ÀÄTèsÀªÀ C£ÀßzÁvÀ

Anil Rathod, Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Shakuntala Yadal

J¯ÉPÉÆøÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¯Á¨sÀUÀ½¹zÀ gÉÊvÀ£À AiÀıÉÆÃUÁxÉ

May, 2014

¸ÀÄTèsÀªÀ C£ÀßzÁvÀ

Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Archana Pattar, Anil Rathod

©®é¥ÀvÉæAiÀÄ OµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ

May, 2014

DAiÀÄĪÉÃðzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀ

Shivaningappa, Dileepkumar Masuthi,

M.A Husain Nayak

Samagra totagarike paddhatiyalli viledele

Vol-2, July 2014.

Sukhibhav Annadata

Page no:

Popular article

Sushma M, Khaja Rubina, Dileepkumar Masuthi

Jenukrishiyalli tali sudharane

Vol-2, July 2014.

Sukhibhav Annadata

Popular article

1.Anand,S Kalatippi,Swamy, G.S.K., Gangadharappa, P,M, Jagadeesh, S.L, Thammaiah, N and Prakahsh, N.B,,

Effect of Diataomaceous earth(source of silicon)on growth and yield of pomegranate cv.Kesar

2014,

Poster presented in National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of pomegranate held at UHS,Bagalkot on 17-19th June,2014

2.Kiranshankar, D, Nachegowda, V, Swamy, G.S.K, Thammaiah, N, Prashant paramagudar and Abhishek Katagi

Evaluation of antibacterial chemicals and antibiotics on bacterial blight incidence , growth ,yield and quality of pomegranate

2014,

Poster presented in National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of pomegranate held at UHS,Bagalkot on 17-19th June,2014

3.Kriranshankar, D, Nachegowda, V, Swamy, G.S.K, Thammaiah, N, Abhishek Katagi and Suhashini jalwadi

In vitro evaluation of bactericides and nutrient based antibiotics against pomegranate bacterial blight Xanthomaonas axonopodis pv.punicae

2014,

Poster presented in National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of pomegranate held at UHS,Bagalkot on 17-19th June,2014

4.Kriranshankar, D, Nachegowda, V, Swamy, G.S.K, Thammaiah, N, Abhishek Katagi and Lakshmipathy.

Management of pomegranate bacterial blight using different bactericides and antibiotics in pot culture

2014,

Poster presented in National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of pomegranate held at UHS,Bagalkot on 17-19th June,2014

Narasannavar, A. R., Gasti, V. D., Shantappa, T., Mulge, R., Allolli, T. B. and Thammaiah, N.,

Heterosis studies in ridge gourd [Luffa acutangula (L.) Roxb]

2014

Karnataka J. Agric. Sci., 27 (1): 47-51.

Somu, R., Thammaiah. N and Swamy, G. S. K.,

Effect of different carbon sourees on the growth of different isolates of Fusarium Oxysporum f. sp. cubense in different media.

2014

Int. J. Agric. Sci, and Vet. Med., 2 (2): 1-6

Kiranshankar, D., Gowde, V. N., Srikanth, L. G., Jalawadi, S. and Prashant, P.,

Field evaluation of Bactericides and antibiotics on disease incidence, yield and quality parameters infected by Bacterial blight in Pomegranate cv. Kesar.

2014

Bioinfolet, 11(1A):44-48.

Kiranshankar, D., Gowda, V. N., Jalawadi, S., Srikanth, L. G. and Prashant, P.,

Effect of different Bactericides and Salicylic acid and the management of Bacterial blight of Pomegranate.

2014

Bioinfolet, 11(1A):49-52.

Shankara Murthy, M., Sannaveerappanavar, V.T. and Shankarappa, K.S.

Genetic diversity of diamondback moth, Plutella xylostella L. (Yponomeutidae: Lepidoptera) populations in India using RAPD markers.

2014

Journal of Entomology, 11 (2): 95-101

Absracts

Kiranshankar, D., Gowda, V. N. Swamy, G.S. K., Thammaiah, N., Prashanth, P. and Katagi, A,

Evaluation of antibacterial chemicals and antibiotics on bacterial blight incidence, growth, yield and quality of pomegranate.

17-19th June, 2014, pp-122.

National conference on challenges and opportunities for production and supply chain pomegranate,

Kiranshankar, D., Gowda, V. N. Swamy, G.S. K., Thammaiah, N., Katagi, A and Lakshmipathy, M.

Management of pomegranate bacterial blight using different bactericides and antibiotics in pot culture.

17-19th June, 2014, pp-122

National conference on challenges and opportunities for production and supply chain pomegranate,

Kiranshankar, D., Gowda, V. N. Swamy, G.S. K., Thammaiah, N., Katagi, A. and Jalawadi, S.

In vitro evaluation of bactericides and nutrient based antibiotics against pomegranate bacterial blight Xanthomonas axonopodis pv. punicae

17-19th June, 2014, pp-122

National conference on challenges and opportunities for production and supply chain pomegranate,

Girish, M. H.,Gasti V. D., Shantappa, T., Mastiholi, A. B., Thammaiah, N., Kerutagi ,M. G. and Mulge, R.,

Genetic variability studies in cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.),

2013

Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 26(3): 442-443.

Narasannavar A. R., Gasti, V. D., Shantappa, T., Mulge, R., Alloli T. B. and Thammaiah

Heterosis studies in ridge gourd (Luffa acutangula (L.) Roxb.)

2014

Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 27(1): 47-51

K. N. Srinivas, 2014

Preparation of wine from pomegranate arils with different concentrations of sugar syrup

Env& Ecology,32(4B):1665

Priya, I. Naganur., Devappa V., Prabhuling, G., Mesta R.K. and Shankarappa K.S., Kulkarni ,M.S. and N.K. Hegde., 2014,

Characterization of disease resistant mutant in turmeric cv. Salem against Colletotrichum capsici using molecular markers.

Int. J. Agric. Sci.,18: 45-49.

Priya, I. Naganur., Devappa V., Prabhuling, G., Mesta, R.K., 2014,

Screening of disease resistance in turmeric cv. Salam against Colletotrichum capsici through in-vitro mutagenesis

Bioinfolet,11(4):25-29.

Priya ,I. Naganur.,Devappa ,V., Prabhuling, G. and Mesta ,R.K., 2014

Effect of Gama radiation on growth of turmeric (Curcuma longa) cv. Salam explants

Karnataka J. Agric. Sci.,27 (2): 152-155.

Prashanth ,M., Basavaraju, T.B., Maheswarappa, H.P., and Devappa ,V. 2014,

Performance of different hybrids of coconut (Cocos nucifera L.) in southren dry region of Karnataka.

J. Pl. Crops., (Accepted for publications)

Yemene Girma, Doddamani, D., Fakrudin, B., Rajkumar, Sadik Ahmed Wasik Ahmed, Sheweta, G., Suvarna, P. and Hiremath, G.,

Mining of gene-based SNPs from publicly available ESTs and their conversion to cost-effective genotyping assay in Sorghum (Sorghum bicolor L.)

J. Crop Sci. Biotech.17(3): 155-160,

Daspute, A., Fakrudin, B.,Shivarudrappa, B.B., Kavil, S.P., Narayana, Y.D., Muniswamy, Kumar, A., Krishnaraj, P.U. and Khadi, M.B.

Inheritance of pigeonpea sterility mosaic virus resistance in pigeonpea

The Plant Pathology Journal,30(2) : 188-194 (2014)

Barku ,M.M., Fakrudin, B.Neha, M., Patil, V.,

Effect of Cytokinins and their Concentration Regimes on Multiple Shoot Induction Using Cotyledonary Node with Cotyledons and Embryo Discs with Half Cotyledon Explants in Pigeonpea (Cajanus cajan L. Mill sp.).

J. Genet. Pl. Breed.Accepted

YemeneGirma, Doddamani, D., Fakrudin, B., Rajkumar, Sadik Ahmed Wasik Ahmed, Sheweta, G., Suvarna, P. and Hiremath, G., 2014

Mining of gene-based SNPs from publicly available ESTs and their conversion to cost-effective genotyping assay in Sorghum (Sorghum bicolor L.)

J. Crop Sci. Biotech.17 (3): 155-160, (2014)

H.M. Vijaya, A. P. Mallikarjuna Gowda, S. D. Nehru, H. B. Lingaiah and K. Umesha

Variability, heritability and genetic advance for growth, yield and quality in chilli (Capsicum annum L.)

Annuals of agri-bio research 19(2):298-300

H.M. Vijaya, A. P. Mallikarjuna Gowda, and S. D. Nehru

Performance of chilli (Capsicum annuam L.) genotypes for growth and yield parameters under Eastern Dry Zone of Karnataka.

Annals of Biology. 30(2):372-374

Munikrishnappa,P.M. and Chandrashekhar, S.Y.

Integrated nutrient management studies in china aster

2014

Trends in biosciences

7(12):1217-1221

Raveendra, Y. C., Shirol, A.M., Rachappa, K. Munikrishnappa, P.M. and Pooja, N.C.

Performance of daisy cultivar Dwarf Pink as influenced by plant growth regulators

2014

Trends in biosciences

7(12):1254-1256

Dayamani, K.J. and Brahmaprakash, G. P.

Influence of form and concentration of the osmolytes in liquid inoculants formulations of plant growth promoting bacteria

2014

International journal of scientific and research 4(7):1-5

Srinivasamurthy, R. and Dayamani, K.J.

Characterisation of mineral phosphate solubalising gram-positive bacteria

2014

International journal of scientific and research 4(8):1-5

Srinivasamurthy, R. and Dayamani, K.J.

Influence of mineral phosphate solabalising gram positive bacteria on growth and yield of cowpea

2014

International journal of scientific and research 4(8):1-5

H. MohamadTayeeb Ulla, B. M. Ramakrishna, T. H. Shankarappa, K. N. Sreenivas, H. C. Krishna.

Preparation of wine from pomegranate arils with different concentrations of sugar syrup.

2014

Environment and Ecology, 32(4B): 1665-1669

Sreejithvijayan, B. M. Ramakrishna, B. Divya, , K. N. Sreenivas, H. C. Krishna, T. H. Shankarappa,

Impact of fungicides on postharvest control of anthracnose disease and shelf life of mango var. Alphonso.

2015

Environment and Ecology, 33(1): 180-185.

H. L. Suresh, K. N. Sreenivas, Manjunath Thotad, B. M. Ramakrishna, T. H. Shankarappa, and H. C. Krishna,

Fermentation extraction of aonla components into wine at varied levels of sugar concentrations.

2015

Environment and Ecology, 33(1A): 203-207.

H. L. Suresh, K. N. Sreenivas, Manjunath Thotad, T. H. Shankarappa, H. C. Krishna and Varun Amingad, 2015,

Preparation of wine from arils and rind of market discarded pomegranate.

Environment and Ecology, 33(1A): 208-213.

Sreejith Vijayan, B. M. Ramakrishna, K. N. Sreenivas, T. H. Shankarappa and H. C. Krishna,

Impact of pre-harvest spraying of fungicides on postharvest development of anthracnose and quality of mango fruits.

2015

Environment and Ecology, 33(1): 180-185.

Pooja Bohra, Ajit Arun Waman, B.N.Satyanarayana and K.Umesha,

Preliminary assessment of intra-clonal variability in Indian banana varieties for sucker production

2013

Indian Journal of Natural Products and Resources, Vol. 4(4): pp 387-391

Hosahalli Jagannath Akshitha, Konnana Umesha, Bangalore Narayanappa Sathyanarayana and Waman Ajit Arun,

In vitro multiplication of madhunashini (Gymnema sylvestre Retz.)

2013

International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, 7(4):889-894.

P. Bohra, A. A. Waman, K. Umesha, B. N. Sathyanarayana, B. S. Sreeramu and E. Gangappa,

Key phonological events, their practical implications and effect of bunch age on physic-chemical and post harvest attributes in Ney Poovan banana (Musa AB)

2014

Erwerbs-Obstbau,57 : 13-22

H. M. Vijaya, A.P. Mallikarjuna, S. D. Nehru, H. B. Lingaiah and K. Umesha,

Genetic diversity studies in chilli (Capsicum annuum L.) Genotypes

2014

Environment and Ecology,32 (4A) : 1559-1562.

H. M. Vijaya, A. P. Mallikarjuna, S. D. Nehru,

Genetic variability, correlation studies in chilli genotypes for variability parameters

2014

J. Env. Bio. Sci.:28(2)129-131

Pooja Bohra, Ajit Arun Waman, Konana Umesha, Satyanarayana Narayanappa, Chandrashekar Shivapur Channegowda and Divya Ballasamudra Lakshmipathi ,

In search of commercially acceptable panama wilt resistant natural variants in Ney Poovan banana (Musa AB)

2014

International Journal of Pest management,60 (4):307-313.

Bandela Sravanthi, B. S. Sreeramu, B. Narsimha Swamy and K. Umesha,

Correlation and path analysis studies for yield and horticultural traits in coriander (Coriandrum sativum) under eastern dry zone of Karnataka.

2014

Environment and Ecology, Vol. 33 (1) : 60-63.

Pooja Bohra, Ajit Arun Waman, B.N. Satyanarayana, K. Umesha and Balakrishnagowda, 2015

Influence of different growth regulators on invitro multiplication of mixed diploid banana (Musa AB)

Proceedings: National academy of sciences, India, Section B, Biol. Sci.

Yemene Girma, Doddamani, D., Fakrudin, B., Rajkumar, Sadik Ahmed Wasik Ahmed, Sheweta, G., Suvarna, P. and Hiremath, G., (2014)

Mining of gene-based SNPs from publicly available ESTs and their conversion to cost-effective genotyping assay in Sorghum (Sorghum bicolor L.)

J. Crop Sci. Biotech.17 (3): 155-160,

Jayashree Ugalath

Drought stress induced corky tissue formation in sapota fruit cv. Cricket ball is linked to enhanced reverse flow

Scientia horticulture 169:20-26

S.B. Gurumurthy, S.V. Patil, K.B, Vidyavathi, M.S. Lokesh, T. H. Shankarappa and M.A. Bellakki

Performance of Local Isolates of Arbuscular Mycorrhizal(AM) Fungi on Growth and Yield of Chilli (Capsicum annaum L.) Grown in Black clayey soil

November,

2014

International Jouranal of Current Microbiology and applied Sciences,3(9)404-408

Imamsaheb,S.J.hanchinmani, C.N.,and Ravi naik

Impact Of Drip Irrigation And Fertigation On Growth, Yield, Quality and Economic Returns in Different Vegetable crops

Dec. 2014

The Asian Journal of Horticulture Vol. 9 (2),

Ravinaik k., hanchinamani, C. N., Patil, M.G. and Imamsaheb, S. J

Correlation and Path Coefficient Analysis in dolichos bean (Dolichos lablab L.) Genotypes

Dec. 2014

The Asian Journal of Horticulture Vol. 9 (2),

Imamsaheb, S. J and Hanchinmani, C. N

Effect of different levels of Fertilizers and Growth regulator on growth, Yield and Economic of Bitter gourd (Momardica charantia) under North Eastern transition Zone

Oct. 2014

Plant Archives Vol. 14 (2),

Imamsaheb, S. J., and Hanchinmani, C. N

Effect of different levels of Fertilizers on growth, Yield and Economic of okra genotypes (Abelomoschus esculantus)

Oct. 2014

Plant Archives Vol. 14 (2),

Dr. Mohammed Farooq

Performance of coriander genotypes with respect to growth parameters and seed yield

July-August (2014)

Research Journal of Agricultural Sciences, 5(4):620-624

Mulla, S. R., Kabadagi, C. B. and Surakod, V. S.

Effect of Flyash and FYM on growth, yield and nutrient uptake by rice

2014

Bioinfolet, 11(2A):278-281.

Mulla, S. R., Kabadagi, C. B. and Surakod, V. S.

Effect of Flyash on nitrogen mineralization under submerged condition

2014

Bioinfolet, 11(2A):353-355.

Dodamani, S. V., Mulla, S. R., Kabadagi, C. B. and Surakod, V. S.

Effect of organic manures, biofertilizers and inorganic fertilizers on growth and yield of sunflower

2014

Bioinfolet, 11(2A):356-357.

Sarawad, I. M., Surakod, V. S.,

Mulla, S. R. and Kabadagi, C. B.

Long term effect on integrated nutrient management on rabi sorghum-chickpea rotation.

2014

Bioinfolet,11(2A):367-372

Dr.S.G.Praveenakumar

”Title on Enhancing Academic Achievement of College Students through Yogic Practices “

(Half yearly- Jan-June, 2014, volume 10, No.2, ISSN 0975-7732)

Asian Journal of Physical Education and Computer Science in sports

Mahesh, R.K., Praveen. J and Ravi. P

Effect of spacing on growth yield and quality of Guava cultivar. Sardar.

October 2014

Indian Journal of Ecology

Vol:41(1):194-196

Rekha. E., Kukanoor.L.,Adarsh. K and Praveen. J

Studies on effect of different curing methods on Physical parameters of Onion during storage

2014

Plant Archives

Vol.14. No.1 (257-261)

Adarsh. K., Kukanoor.L.,Rekha. E and Praveen. J

Influence of pre-treatments on physical parameters of dehydrated onion slices

2014

Plant Archives

Vol.14. No.1 (525-528)

R. Manjula, Praveen Jholgiker, K VenkataSubbaiah, G Prabhuling, G. S. K. Swamy

Morphological Abnormality among Hardened Shoots of Banana cv. Rajapuri (AAB) after in vitro Multiplication with TDZ and BAP from Excised Shoot Tips.

September-2014

International Journal of Agriculture, Environment & Biotechnology

Vol. 7, No. 3, p. 409-668, September 2014

M.S. Lokesh, S.V. Patil, Nagesh Naik, A. Prashantha and K. Chandan

Evaluation of germplasms of Colocasia esculaenta (L.) Schott and Xanthosoma sagittifolium (L.) against leaf blight (Phytophthora colocasiae Raciborski.) in Central Western Ghats of Uttara Kannada of Karnataka in India

2014

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, 1(6):180-181.

M.S. Lokesh, S.V. Patil, Nagesh Naik, A. Prashantha and K. Chandan

Efficacy of Fungitoxicants in the management of Leaf Blight (Phytophthora colocasiae Raciborski) of Toro (Colocasia esculenta (L.) Schott.) in Uttara Kannda, Karnataka, India

2014

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, 1(6):185-188.

Hanchinmani, C. N. and Imamsaheb, S. J

Evaluation of Different Ridge gourd (Luffa acutangula) genotypes under Bidar condition

2014

Research Journal of Agricultural Sciences

Imamsaheb, S. J and Hanchinmani, C. N

Effect of different levels of Fertilizers on Growth, Yield and Economic on various Ridge gourd Genotypes (Luffa acutangula)

2014

Research Journal of Agricultural Sciences

Ravishankar , M, P. Prashanth, P . Abhishek, K. and Thippanna, K. S.

Role of Calcium Compounds and Ethylene Absorbents in Post Harvest Losses

2014

Hortflora, 3(2):190-192

Dr. A.M. Rajesh

Influence of Integrated nutrient management on flower quality, yield & vase life of carnation

2014

Environment & Ecology

Jagadish,.K.N,

Dr. M.R.Hegde,

Dr.H.Amaranjundeswara

AAM KA SEEDHA Utapnan, Kisannow Ke Fayde

2014

A National Hindi Seminar : on Role of Agricultural Science and technology in food and nutritional security

Dr.H.Amarananjundeswara

Studies on extending the post harvest life of potato by using PVC pipes with different ventilation during storage

2014

National Seminar Proceedings.

N. Ashoka, Balachandra ,K. Naik and Vilas, S. Kulkarni

Export Dynamics of Arabica Plantation Coffee from India

2014

Green Farming Vol. 5 No. 4, July-August

Harshavardhan, M., D.P. Kumar, M. Raviprasad, Sajjan, Rajesh A.M. and Yathidra, H.H 

Influence of INM on flower quality, yield and vase life of carnation (Dianthus caryophyllus L.) under polyhouse

2014

Green Farming Vol. 5 Issue No. 4, July-August

Dileepkumar Masuthi2*, Shivayogi Ryavalad2, Khaja Rubina s1, Ashwini. M, Abdul kareem M2, Sudeesh kulkarni2,-

Effect of different priming treatments on germination and quality of cluster bean seeds.

2014

National Seed Conference held at Bhopal, Sept 2014- Page No:236

Dileepkumar Masuthi2*, Shivayogi Ryavalad2, Khaja Rubina S1, Vinod Kumar3, Ashwini. M,

Abdul kareem, m2,

Germ inability of lettuce seeds and its improvement by botanical priming.

2014

National Seed Conference held at Bhopal, Sept 2014- Page No:233-

Khaja Rubina, S1*, Dileepkumar Masuthi2, Vinod Kumar3, Shivayogi Ryavalad2 and Ashwini, M.

Seed germination and seedling developmental attributers in response to seed priming in dolicus bean

2014

National Seed Conference held at Bhopal, Sept 2014- Page No:233

Khaja Rubina, S1*, Dileepkumar Masuthi2, Ashwini, M, Shivayogi Ryavalad2.,

Abdul Kareem, M2., Sudeesh Kulkarni2.,

Effect of pollination by different species of honey bees on qualitative improvement on cucumber seeds

2014

National Seed Conference held at Bhopal, Sept 2014- Page No:185

Shivayogi Ryavalad, Ashok Surwenshi, Kattimani, K. N, B Ravikumar, and

Prakash, D. P

Study on Adoption of Technological Interventions by the IFS Beneficiaries of Hospet Taluka of Karnataka

Paper Presented in national workshop on ifs

Conducted by NIRD, Hydrabad

Dr. D. P. Prakasha

et al

Mango cultivation practices

Oct 2014

DDH, Sujala, Koppala

Dr. D. P. Prakasha

et al

Guava Cultivation practices

Oct 2014

DDH, Sujala, Koppala

Shivayogi, R., Prakasha, D. P. et al.

Studies on adaptation of technology intervention by IFS beneficiaries of Hospet taluk of Karnataka

4/12 2015

National conference of ‘Promoting IFS in WMP: Critical issues’ held at NIRD, Hyderabad

Prakasha, D.P. et al

Effect of Agrobacterium infection time, co-cultivation and cell density on in vitro responses in hypocotyls of eggplant (Solanummelongena L.)

June 2014

Journal of Horticultural sciences (Accepted for publication)

Prakasha, D.P et al

Factors affecting in vitro shoot regeneration in hypocotyls of brinjal (Solanummelongena L.) in early Agrobacterium-mediated transformation steps

June 2014

Journal of Horticultural sciences (Accepted for publication)

Alexandra Konzera, Anjanappa, Indiresh, K.M., Dean(Hort.), COH, Mysore, Suresh Kumar, B.,

Effect of integrated nutrient management on tuber dry matter accumulation at uptake of nutrients by potato

2013

Crop Research

Sharathpal, M.V., Hegde, N.K., Hanamashetti, S.I. and Kulkarni, M.S.

Effect of organic manures on the performance of ginger under Northern dry zone of Karnataka

2014

Journal of Spices and Aromatic Crops, 24 (1): 121-124

Vikram, H.C. and Hegde, N.K.

Performance of ginger in cashew plantation (As intercrop) compared to sole cropping.

2014

The Asian Journal of Horticulture, 9 (1) : 187-89

Vikram, H.C. and Hegde, N.K.

Performance of turmeric in cashew plantation as intercrop compared to sole cropping.

2014

The Asian Journal of Horticulture, 9 (2) : 496-499

Abhishek , K, Shantappa

Tirakannanavar and Jagadeesha, R.C.

Genetic variability and character association in segregating population of Okra

2014

Green Farming, 5 (5): 749-753 (2014)

R. Narasannanavar, V.D. Gasti, T. Shantappa, R. Mulge, T.B. Alloli and N. Thammaiah

Heterosis studies in ridge gourd

2014

Kar. J. of Agril. Sci., 27(1): 47-51

S.B. Gurumurthy * , S.V.Patil ., K.B.Vidyavathi ,M.S.Lokesh,T.H. Shankrappa

Performance of Local Isolates of Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi on Growth and Yield of Chilli ( Capsicum annuum L. ) Grown in Black Clayey Soil

September

2014

International Journal of current microbiology and applied sciences

S.V.Patil, N.Basavaraj, Rajkumar G.R., S.B. Gurumurthy and Shantappa T.

A review of recommendation for mentaining post harvest quality of Potato (Solanum tuberosum L.)

September 2014

National Seminar on Post harvest management and processing of potato for increasing food security in India.

Kedarnath, Kiran Nagajjanavar and S.V.Patil

Osmotic dehydration characteristics of Sapota (Chikoo) slices.

October 2014

International Journal of current microbiology and applied sciences

Arunkumar, P., Kiran Nagarjunavar, S.V.Patil and Planimuttu, V.

Effect of moisture content on the engineering properties of Cashew nuts

October 2014

International Journal of Advanced Research in

Biological Sciences

S.B. Gurumurthy, * S.V.Patil., K.B.Vidyavathi., M.S.Lokesh,T.H. Shankrappa

Performance of Local Isolates of Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi on Growth and Yield of Chilli ( Capsicum annuum L. ) Grown in Black Clayey Soil

September

2014

International Journal of current microbiology and applied sciences

S.V.Patil, N.Basavaraj, Rajkumar G.R., S.B. Gurumurthy and Shantappa T.

A review of recommendation for mentaining post harvest quality of Potato (Solanum tuberosum L.)

September 2014

National Seminar on Post harvest management and processing of potato for increasing food security in India.

Ratnakar Manjunath Shet, Rajanna ,M. P, Ramesh, S, Mohan Kumar, M. V, Sheshshayee, M. S

and Mahadevu, P.

Variability and genetic diversity of Rice (Oryza sativa L.) for yield and yield related

traits under aerobic condition

1(7): 224–232 2014

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences

Rajamma ,A.J., Sateesha, S.B., Addanki Rahul Deva Varma and Chandan, K.,

Development of fast dispersing tablets of nebivolol: experimental and computational approaches to study formulation characteristics.

2015

Brazilian journal of Pharmaceutica l Sciences, Vol.50 (4), pp:94-99.

M.S.Lokesh, S.V.Patil,Nagesh Naik,Prashantha,A and K,Chandan.

Efficacy of Fungitoxicants in the management of leaf blight (Phytophthora colocasiae Raciborski) of Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott.) in Uttar Kannada, Karnataka,India.

2014

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences.

2014:1(6):185-188

M.S.Lokesh, S.V.Patil,Nagesh Naik,Prashantha,A and K,Chandan.

Evaluation of germplasms of Colocasia esculenta (L.) Schott and Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott against leaf blight (Phytophthora colocasiae Raciborski.) in central Western Ghats of Uttar Kannada of Karnataka in India.

2014

International Journal of Advanced Research in Biological Sciences.

2014:1(6):180-184

Raju L. Chavan, Shivanna, H., Kattimani, K.N. and Ashok

Carbon sequestration potential and seed yield of bio fuel species in North Eastern dry zone of Karnataka

2014

Progressive Research 9 (1): 91-94 (2014)

Kedarnath, Kiran Nagajjanavar and S.V.Patil

Osmotic dehydration characteristics of Sapota (Chikoo) slices.

October 2014

International Journal of current microbiology and applied sciences

Arunkumar , P ., Kiran Nagarjunavar, S.V.Patil and Planimuttu V.

Effect of moisture content on the engineering properties of Cashew nuts

October 2014

International Journal of Advanced Research in

Biological Sciences

 Indu Panchal., Sharma, D. K. and Kiran Nagajjanavar

Optimization of process Parameters in Soyamilk for maximum Production and quality by Manufacturing Unit

June 2014

Annals of Agri-Bio Research

Shiddanagouda Yadachi, Indra Mani and Kiran Nagajjanavar,

Influence of Seed Coat Treatments on Seedling Emergences of Carrot (Daucus carota L.).

November

2014

International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences

Shiddanagouda Yadachi, Arvavind Rathod and Kiran Nagajjanavar

Mechanization in Fruit and Vegetable Production

December 2014

Horti Mech Souvenir at Bruhat Udyana Mela,

RESEARCH NOTE

M. S. Lokesh, S. V. Patil, M. G. Palakshappa and S. B. Gurumurthy

Role of systemic fungicide metalaxyl mancozeb in management of Koleroga (Phtophthora meadii Mc Rae) of arecanut (Areca catehu L.) in Central Western ghats of Karnataka

April 2014

Asian Journal of Bio Science

Research papers:

1. Math, M., Kotikal, Y.K. and Narabenchi, G., 2014, Management of drumstick pod fly Gitona distigma (Meigen) International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry. 3(1):54-59.

2. Math, M., Kotikal, Y.K. and Ganiger, V.M., 2014, Studies on beneficial fauna of drumstick (Moringa oleifera) ecosystem. Green farming, 5(5): 905-907.

3. Malaghan S.N., Madalageri M.B. and Kotikal Y.K., 2014, Correction and path analysis in cluster bean, Cyamopsis tetragonaloba (L.) Taub. for vegetative pod yield and its component characters. The bioscan  9(3): 1583-1586.

4. Math, M. and Kotikal, Y.K., 2015, Seasonal incidence of insect pests, natural enemies and pollinators in drumstick (Moringa oleifera lamk.) ecosystem. Green farming , 6(1):144-148.

5. Math, M., Kotikal, Y.K. and Madalageri, M.B., 2014, Studies on natural enemies of insect pests of drumstick J.Biol. Control,  27(4):336-339.

6. Math, M. and Kotikal, Y.K., 2014, Studies on insect pests of drumstick Moringa oleifera. Indian Journal of Plant Protection, 42(4):461-464.

7. Math, M. and Kotikal, Y.K., 2015, Biology of Drumstick pod fly, Gitona distigma (Meigen) Indian Journal of Ecology,  42(1): 249-250.

Papers presented in Symposia/Conference

Sl. No.

Name of Author

Title

Year of Publish

Name of Journal

1

 N.Basavaraja, S.V.Patil, Chandan K. And Shivanand Hongal

Spine gourd: the Golden vegetable of western ghats

2015

Proceedings SEAVEG 2014 Families, farms, food: Sustaining small-scale vegetable production and marketing systems for food and nutrition security, 25-27 Feb 2014, Bangkok, Thailand

2

 Basavaraja, N., Ramachandra Naik, Chandan, K., and Shivanand Hongal,

 Potato as a livelihood alternative in non-traditional areas of Karnataka.

2014

 Natioal seminar on Post harvest management and processing of potato for increasing food security in India, 22 Sept 2014 pp:165

3

 Basavaraja, N., Chandan, K., and Shivanand Hongal

 Introduction of potato in non-traditional area as a livelihhod alternative for sustainable agro-ecosystem

Lumbini, Nepal

2014

International scientific conference on Environmental Research-Issues challenges and strategies for sustainable development and livelihood security, 1-3 Nov 2014 pp:18

4

Laxminarayana Hegde, Rahul S Pathak, N.K.Hegde and Vijayakumar Narayanpur

Effect of application of nutrients and spacing on growth, seed yield and tuber yields of glory lily (Gloriosa superb L.)

2014

Research paper presented and published in the 5th Annual Conference on American Council for Medicinally Active plants on June 15 -18, 2014, North Dakota State University, Fargo, USA Page :15

5

Shantappa Tirakannanavar, Jagadeesha, R.C., Basavaraja, N., Ashok., Udchappa Pujar, Abhishek Katagi and Dileepkumar Masuthi

Effect of bioagents and inorganic seed treatment and packing materials on seed quality of Dolichos Bean during storage

2014

Paper presented at 7th National Seed Congress on Quality seeds for Successful Agriculture” from 25 – 27 September, 2014 at Bhopal

6

Shantappa Tirakannanavar, Jagadeesha, R.C., Basavaraja, N., Ashok., Udchappa Pujar, Abhishek Katagi and Dileepkumar Masuthi

Seed quality as influenced by different stages of harvest and drying methods in Bitter gourd

2014

Paper presented at 7th National Seed Congress on Quality seeds for Successful Agriculture” from 25 – 27 September, 2014 at Bhopal

7

Arunkumar, H.S., Shantappa, T., Abhishek Katagi, Jagadeesha, R.C., Munikrishnappa, P.M., Ashok and  Udchappa Pujar,

Effect of seed treatments, containers and storage condition on quality and storability of china aster seeds (Callistephus chinensis (I.) Nees)

2014

Paper presented at 7th National Seed Congress on Quality seeds for Successful Agriculture” from 25 – 27 September, 2014 at Bhopal

8

Rekha Halur, Shantappa T., Jagadeesha, R.C., Gasti, V.D., Jayappa, J., Basavarajappa, H.R., Shivanand, K. and Gururaj, K.

Pollen storage conditions and pollination with stored pollens on fruit set, seed yield and quality in Okra hybrid

2014

Paper presented at 7th National Seed Congress on Quality seeds for Successful Agriculture” from 25 – 27 September, 2014 at Bhopal

9

Munikrishnappa, P.M. and Shantappa Tirakannanavar

Flower yield, seed yield and quality of different varieties of china aster

2014

Paper presented at 7th National Seed Congress on Quality seeds for Successful Agriculture” from 25 – 27 September, 2014 at Bhopal

10

Gururaj S. Kakamari, R.C. Jagadeesha, T., Shantappa, H.R. Basavarajappa, Vijaykumar Rathod and H. Rekha

Combining ability for yield and its components in pumpkin

2014

Paper presented at National Seminar cum Workshop on Strategies for improvement, enhancing productivity and utilization of cucurbits from August, 08 to 10, 2014 at Central Horticultural Experimental Station, Bhuvaneshwar.

11

Rekha Halur, Shivanand Koppad, Shantappa, T. and Ashok

Aarogyada Anabe

2014

Karnataka Times, Daily News paper, published from Gokak, on 26.12.2014

12

Rekha Halur, Shivanand Koppad, Shantappa, T. and Ashok

Vivida savayava gobbaragalu vakkalu vaani

2015

Karnataka Times, Daily News paper, published from Gokak, in Jan, 2015

13

Rathnakar M Shet., S.V. Patil.,Shivanand Hongal And Basavaraj N.

Genetic Variability Studies for the Improvement of Samber Southe Cultivars of Western Ghats of Karnataka

2014

An International Event Horticulture for Inclusive Growth November 6-9, 2014 BOOK OF ABSTRACTS

14

Shivanand Hongal, Ratnakar M. Shet, N. Basavaraj and Sudheesh Kulkarni

Variability Studies in Snake gourd (Trichosanthes cucumerina L.)

2014

Indian Horticulture congress 2014, 65pp

15

 Pushpa P., Jayalaxmi N.Hegde, Chandan, K., and Shivakumar K.M

 Cyber Extension to accelerate agricultural growth.

2014

7th National Women Science Congress, 7-9th November,2014 pp:74.

16

Ratnakar M Shet., Raghunath,R., Manukumar,H.R, Prashantha,A and Srinivasalu ,G.B

Western Ghat of Uttara Kannada-Home for Horticulture Crop Diversity.

2014

Issues, Challenges and Opportunities in Horticulture, Tourism and Information technology in India.

17

Satish kumar, S.K., Karthik, Kedar Patil, Kiran Nagajjanavar and Basamma

High pressure processing of sea foods.

15-16 February 2014

Karnataka State Agricultural Engineers Conference, CAE, Raichur

18

S.K. Karthik, Satish kumar, Kiran Nagajjanavar and Kedar Patil and Shivbasappa,

Fermented beverages. Karnataka State Agricultural Engineers Conference

15-16 February 2014

19

S.K. Karthik, Satish kumar, Kedar Patil, Kiran Nagajjanavar and Shivbasappa

Nano technology in food packaging

15-16 February 2014

20

Satishkumar, S.K. Karthik, Kiran Nagajjanavar and Kedar Patil

Extrusion Technology for Jackseed

15-16 February 2014

Name of Scientist

Title

Date &

place

Raghavendra.S, ErannaRajeshakera, Satish D

Isolation and purification of antibacterial component against Bacterial blight of Pomegranate

17th-19th June

Raghavendra.S,

Evaluation of phytoconstituents, nutrient composition and study of antioxidant properties in Moringaoliufera-Bhagya KDM01 variety

21st April

Nagaraja, M.S., Lakshmikanth, B.P. and Srinivasamurthy, C.A.

Land use change in Indian Western Ghats: Sink –Source Potentials for CO2.

2014

Nagaraja, M.S., Prabhakara G.V. Reddy and Srinivasamurthy, C.A.

Carbon stocks and soil fertility in physically degraded lands – Are we over estimating ?

2014

Dr. Kiran Kumar, KC

1. Management of bacterial blight disease of pomegranate

2. Survival of Xanthomonas axonopodis pv. punicae in soil and crop residues

3. In vitro evaluation of microbial antagonists and botanicals against X. axonopodis pv. punicae  causing bacterial blight of pomegranate

1. Isolation of the toxin metabolite produced by Xanthomonas axonopodis pv. punicae causing Blight of pomegranate and its bioassay

2014

R.K. Mesta, MH Tatagar and SR Koppad

Management of fruit rot of chilli through fungicides

2015

National level

R.K. Mesta, B. Namitha Rout, C.P. Mansur

Management of fruit rot of Brinjal through fungicides

2015

National level

SR Koppad

R.K. Mesta and PS.Ajjapaalavar

Screening of chilli genotypes against fruit rot diseases

2015

National level

SR Koppad

R.K. Mesta and V. Devappa

Management of fruit rot of chilli during drying using solar tunnel drying

2015

National level

Popular Articles

SI No.

Name of the Scientist

Title

particulars of paper

1

Mr. G. K. Seetharamu

Floriculture: National and international scenario

Siri Vatika, Annual day magazine, COH, Bangalore

2

Dr. Mamathalakshmi, N.

Significance of assessing feedback

Siri Vatika, Annual day magazine, COH, Bangalore

3

Er. Nagaraja, G.

Raita seveyalli krishi upakaranagalu

Siri Vatika, Annual day magazine, COH, Bangalore

4

Laxminarayan Hegde, M. N. Venugopal, Vijaykumar Narayanpur

Farmers’ effort is essential for rejuvenation of Black pepper (Kannada)

‘Svarnavalli Prabha’(Kannada) Monthly magazine, Published by Svarnavalli Prathisthana, Mathadevala, May, 2014

5

Pallavi.H.M, Kulpathi hippargi and Ambika.D.S

zÁ½A¨ÉAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖ ¸À¹UÀ¼À DAiÉÄÌ- C¢üPÀ ¯Á¨sÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:25-28

6

qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f, D£ÀAzÀ £ÀAd¥Àà£ÀªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀÄoÀ

zÁ½A¨ÉAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀvÉÆÃn PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:48-53

7

ªÉÊ. PÉ. PÉÆÃnPÀ¯ï, D£ÀAzÀ £ÀAd¥Àà£ÀªÀgï, ªÀĺÉñÀ ªÀÄoÀ

zÁ½A¨ÉUÉ ¨Á¢ü¸ÀĪÀ QÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:68-72

8

eÉ. ªÉAPÀmÉñÀ, r.Dgï.¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ

zÁ½A¨É ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÀzÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¹Üw,¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzsÁªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:15-26

9

r.Dgï.¥Ánî,¸ÀwñÀ ¥ÀvÉÃ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¥Ánî

zÁ½A¨É ««zsÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:21-25

10

¸ÀwñÀ ¥ÀvÉÃ¥ÀÆgÀ r.Dgï.¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwñÀ ¥Ánî.

zÁ½A¨ÉAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀĤPÉøÀgÀ- ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ. gÁ¶æöÖÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À -zÁ½A¨É GvÁàzÀ£É ºÁUÀÆ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ: CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, 17-19 dÆ£ï, 2014, ¥ÀÄ:42-47

11

Pallavi, H. M., Kulapati Hipparagi and Ambika, D. S.,

Dalimbeyalli gunamatta sasigala ayke- adika labada sanketa,

punikesara- souvenir, UHS, Bagalkot, 17-19 june.

12

Ambika, D .S, R. K. Mesta and Sarvamangala Cholin

Pest and disease management of seed spice-Coriander

Accepted for June issue of Udyanaloka

13

Prabhuling, G, Raghavendra ,S and Babu, A.G.

Tissue culture in pomegranate

Published in Punikesar- National conference on challenges and opportunities for production and supply chain of pomegranate at UHS, Bagalkot Souvenir of during 19th June, 2014.

16

SenthilKumaran, G., Carolinranthinakumari and Nagaraja, G.

Mechanization in vegetables crops

Published in Souvenir Horti Mech 2014 published by UHS, Bagalkot

17

Dr. T.B.Basavaraju

Udyana Loka

Vol.3(4),Jan-Mar,2014

18

Maheshwar, D.L., Venkatesh,J., Ramachandra Naik, K., Vishnuvardhana and Shreedhar.

Potato Production Scenario in Karnataka.

National Seminar on Post Harvest Management and Processing of potato for increasing food security in India held on 20th to 22nd Sep 2014 at UAS, Dharwad.

19

Maheshwar, D.L., Venkatesh,J., Ramachandra Naik, K., Vishnuvardhan and Soumya Shetty

Postharvest management and Processing of Potato in Karnataka.

National Seminar on Post Harvest Management and Processing of potato for increasing food security in India held on 20th to 22nd Sep 2014 at UAS, Dharwad.

20

Dr. Laxminarayan Hegde

Dr. Manju

Mrs. Aswini Gouda

‘ Bharatadalli Sambara Padarthagala Raptu Vahivatu’

April to June -2015

UHS Bagalkot.

21

Bhuvaneshwari. G. Vasant, M. Ganiger and Mamatha Dalavi

Post Harvest Technology and value addition to banana

2014

22

Anand, G. Nanjappanavar

How to improve banana bunch size

 Anand G N and Harish. B. S

23

Suhasini Jalawadi and D. Kiranshankar

Honey-Nature’s Energy Booster

Plant Horti Tech., 14(2): 31.

24

Jalawadi Suhasini and Kiranshankar, D

Micrografting in fruit crops-Overview

Reader shelf, 10 (9):5-6

25

Dr. K. Umesha, G. N. Manjesh, B.Sureshkumara and Dr. A. P. M. Gowda

Kalmegh

COH, Bengaluru

26

Dr.K.Umesha, Revanappa R Bandri, Manjesh, G.N and B. Suresh kumara

Sompu besaaya

COH, Bengaluru

27

Dr. Mohan Kumar and Dr. G.K. sadananda

C3 & C4 sasyagalalli utpadane

Udyanaloka

28

Dr. Amrutha Bhatt,

Ghama ghama ingu beleyuvadeli?

Aduge mane raja kotambari beeja

Chat pat sasive

Jeerige: saarige

Vijayavani (Suggi)

29

Kawale Nagendra

Low cost solar Cooker

Krishivani

30

Dr. H. Amarnanjundeswara

Hasiru Manegalalli Adhunika Besaya

Prethyakshitay, Vijaya Karnataka – Namma Kolar

Kotikal, Y.K., Math, M. and Nanjappanavar, A., 2014, Dalimbeyannu Kaduva Keetagalu – Awugala Nirvahane (in Kannada). Udyana Loka 3(4):34-38.

Kotikal, Y.K., Math, M., 2014, Nugge beleyannu Badhisuva Keetagalu mattu Awugala Nirvahane (in Kannada). Krishi Kayaka, 4(3):15-17.

Kotikal, Y. K. and Math M., 2015, Baalege Badhisuva Keetagalu mattu Awugala Nirvahane (in Kannada). Krishi Kayaka , 5(1): 15-18.

Kotikal, Y. K. and Math M., 2015, Nugge Parisaradalli naisargika shatrugalu (in Kannada). Krishi Kayaka,  5(2): 15-17.


Papers published in Scientific Journals in tye year 2013

Manjunatha, S., Swamy G.S.K., Prakash, N.B., Jagadessha, R.C., Mukesh Chavan and Shankarappa K. S. Effect of micronutrients and silicon on growth and yield of papaya cv. Red Lady. 2014 J. Agric. Res. Technol.,39(1):15-20.

Anil Rathod, Laxman Kukanoor, Archana Pattar and Shakuntala Yadal Effect of pre-treatments on physical, chemical and sensory qualities of dehydrated bitter gourd slices. 2013 Madras Agriculture Journal

Archana Pattar, Laxman Kukanoor and Anil Rathod Storability of onion at different in districts of Karnataka. 2013 Madras Agriculture Journal

Archana Pattar, Laxman Kukanoor, Praveen Jholgiker and Anil Rathod Studies on extraction of pulp and preparation of tamarind paste. 2013 Madras Agriculture Journal

Lakshmana, Anjan Kumar, N., Jagadeesh, S. L and Laxman Kukanoor Effect of Postharvest

treatments of calcium on cashew apple (Anacardium occidentale L.) cv. Ullal-2 during storage

2013 The Cashew and Cocoa Journal

Sumangala Cultural, morphological and pathogenic variability in Fusarium oxysporum f.sp.

lycopersici isolates from major tomato growing areas of Karnataka. 2013 International Journal of Plant Protection Vol 6(1):103-107.

Kavita, B. T., Kulkarni, M. S., Thammaiah, N., Devappa, V., Swamy, G. S. K. Mastiholi, A.

B. and Naik, R. B. Studies on cultural characteristics of Colletotrichum gleosporiodes causal agent of mango anthracnose 2013 J. Pl. Dis. Sci., 8(1): 118- 119

Kavita, B. T., Kulkarni, M. S., Thammaiah, N., Devappa, V., Swamy, G. S. K. Mastiholi, A.

B. and Naik, R. B. In vitro evaluation of botanicals and fungicides against Colletotrichum gleosporiodes causing mango anthracnose. 2013 J. Pl. Dis. Sci., 8(1): 110-112.

Somu, R., Thammaiah, N., Kulkarni, M. S., Swamy, G. S. K. and Devappa, V. Roving survey on panama disease (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) in banana growing areas of Karnataka. 2013 Inte. J. Plant Protection., 6(1): 56-58.

Somu, R., Thammaiah, N., Devappa, V., Kulkarni, M. S. and Swamy, G. S. K. Interaction studies of Fuasrium oxysporum f, sp. cubense with burrowing nematode (Radopholus similis).

2013 Inte. J. Plant Protection., 6(1): 70-72.

Sumangala Cultural, morphological and pathogenic variability in Fusarium oxysporum f.sp.

lycopersici isolates from major tomato growing areas of Karnataka. 2013 International Journal of Plant Protection Vol 6(1):103-107.

Archana Pattar, Laxman Kukanoor, N.K. Hegde and Prabhuling G. Preparation of tamarind ready to serve Beverage 2013 Beverage and Food World, Vol 4 (9)

Geeta,S.V., Shirol, A.M., Kulkarni, B.S., Shiragur,M., Nishani, S. and Krishnamurthy, G.H. Correlation and path coefficient analysis in Gladiolus 2013 Corm-The Journal of Floriculture, 1(1)36-43:2013

Omem Tamut and Balaji S. Kulkarni Characterization and evaluation of germplasm of gaillardia

(Gaillardia pulchella F.) 2013 Corm-The Journal of Floriculture, 1(1)44-49:2013

Geeta,S.V., Shirol, A.M., Kulkarni, B.S., Shiragur,M., Nishani, S. and Krishnamurthy, G.H. Genetic variability studies in Gladiolus 2013 Corm-The Journal of Floriculture, 1(1)50-53:2013

Rekha L., Laxman Kukanoor, Kerutagi M.G., Praveen J. Comparative economics of onion storage structures in Karnataka .2013 Indian journal of agricultural marketing

Ravi, P.P., S.L. Jagadeesh, G.J. Suresha and Netravati Influence of varieties and pretreatments on quality of osmo-dehydrated banana 2013 Interantional journal of agriculture and food science technology, vol.4, 1(2013), 259-262

Dileepkumar Masuthi, B. S. Vyakaranahal, V.K Deshpande, Characterization of genotypes

based on morphological, chemical and molecular markers in scented rice (oryza sativa l.) 2013 Karnataka J. Agric. Sci., 25 (4) : 201, Page No:264

Choudhri, N. A., Swamy G.S.K., Jagadeesha, R. C., Mukesh L. Chavan, Mastiholi, A. B., Prabhuling, G. and Basavrajappa, H. R. Micropropagation studies in jamun (Syzygium cuminii L.). 2013 International Journal of Applied Biotechnology and Biochemistry. 3(1): 1-7

Archana Pattar, Laxman Kukanoor, Chavan, M. and Prabuling D, Preparation and storage of

tamarind syrup. 2013 Beverage and Food World 40(8): 61-63.

E.Rajashekhara Biotechnological potentials of alha galactosidases 2013 Critical Rev. Biotechnology Vasant M. Ganiger Analysis of genetic variability for seed yield and its component characters in cluster bean [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] 2013 The Asian Journal of Horticuture, 8(1):146-149

Vasant M. Ganiger Effect of organics on shelf life qualities of fruits of bell pepper grown under open house condition 2013 The Asian Journal of Horticulture, 8 (1), 133- 139

Debaraj Barman, Ravindra Mulge, M. B. Madalageri and Sukhen Chandra Das, Influence of planting date and spacing on growth and earliness parameters in onion seed crop. 2013 International Journal of Agricultural Sciences, 9(1): 72-75

Lyngdoh Y. A., Mulge R. and Shadap A. Heterosis and combining ability studies in near homozygous lines of okra (Abelmoschus esculentus (l.) Moench.). 2013 The BioScan, 8(4): 1275-1279

Girish,M.H., Gasti,V.D., Shantappa,T., Mastiholi,A.B., Thammaiah.N., Kerutagi,M.G. and

Mulge,R., Genetic Variability studies in Cluster be an (Cyamopsis teltragonoloba (L) Taub).

2013 Karnataka J.Agric. Sci., 26(3): 442-443.

Suhasini, J., Basavarajappa, H. R. and Kiranshankar, D., Genetic diversity analysis of Achras zapota by Random Amplified Polymorphic DNA markers. 2013 Res. J. Agric. Sci., 4 (5/6): 650-660.

Jalawadi, S. and Chetana, N., Genetically modified crops overview. 2013 Plant horti tech., 13 (3): 17.

Suhasini, J. and Kiranshankar, D., Fruits growing in pots. 2014 Readers Shelf., 10 (4): 11. Archana Pattar, Laxman Kukanoor, G. Prabhuling, Praveen Jholgiker Standardization of methods for extraction of tamarind pulp 2013 Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 26(4),570-571

Vanitha, L.S., Shankarappa, K.S., K.T. Rangaswamy, W.A.R.T. Wickramaarachchi and M.R. Govindappa, Complete nucleotide sequence of Tomato Leaf Curl Karnataka Virus and β Satellite Molecule associated with Leaf Curl Disease on sunflower in India 2013 Plant Pathology Journal, 12:19-25.

 Shankara Murthy, M., Sannaveerappanavar, V.T. and Shankarappa, K.S. Genetic diversity of

diamondback moth, Plutella xylostella L. (Yponomeutidae: Lepidoptera) populations in India using RAPD markers. 2014 Journal of Entomology, 11(2): 95-101

D S Shridhar, M G Kerutagi, H Basavaraj, L B Kunal. Economics of Capsicum Production under protected conditions in northern Karnataka. 2013 Karnataka Journal of Agricultural Sciences.

Rekha E, Laxman Kukanur, Kerutagi M G and Prabhuling J. Comparative Economics of Onion Storage Structures in Karnataka 2013 Indian Journal of Agricultural Marketing.

Md. Jameel jhalegar, R.R.Sharma and Dinesh Singh Invitro and invivo activity of essential oils against major postharvest pathogens of Kinnow (Citrus nobilis x C. deliciosa) mandarin. DOI

10.1007/s13197-014-1281-2. Journal of Food Science Technology,

Ram Roshan Sharma, md. Jameel Jhalegar, S.K Jha and Vishal Rana. Genotypic variation in total phenolics antioxidant activity, enzymatic activity and quality attributes among kiwifruit

cultivars. DOI 10.1007/s13562-013-0242-6. (2014) J. Plant Biochem. Biotechnol.,

R. R. Sharma, S.V. R. Reddy and M. J. Jhalegar Pre-harvest fruit bagging: a useful approach for plant protection and improved postharvest fruit quality – a review, 2014 Journal of Horticultural

Science & Biotechnology 89 (2) 101–113.

K. Venkata subbaiah, S.L. Jagadeesh and R. Manjula Influence of post harvest treatments on ripening behavior of banana cv. Grand Naine 2014 Green Farming, 5 (1); 129-132

Mahesh math, Y.K. Kotikal and Ganagdhar Narabenchi Management of drumstick pod fly, Gitona distigma (Meigon) 2014 IJAPBC, Vol. 3 (1)

Sayeedn Wajeed R Mulla Effect of Pseudomonas fluorescens Isolated From Various Agro Climatic Zones of Karnataka on Rauwolfiaserpentina 2013 International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Lalithya, K.A. & Kulapathi Hipparagi Effect of silicon and micronutrients on growth and yield attributes of sapota cv. Kalipatti under hill zone 2013 Crop Research. ARIC,

Hisar Lalithya, K.A. & Kulapathi Hipparagi Influence of silicon and micronutrients on yield and

quality traits of sapota cv. Kalipatti under hill zone 2013 Crop Research. ARIC, Hisar

Kiran Kumar, K.C (second author) Comparative efficacy of plant products on the spore germination and disease incidence of coffee leaf rust pathogen 2012 (1/1) (Received during Sept.

2013) ActaBiologicaIndica

Dr. Kiran Kumar, K. C. (second author) In-vitro evaluation of fungicides against Colletotrichumgloeosporioides, the causal agent of anthracnose disease of coffee 2012 (1/2) (Received during Sept. 2013) ActaBiologicaIndica

Sadanand .K. Mushrif, (First author) Reaction of the polycross progenies to two major leaf diseases of rubber (Heveabrasiliensis). 2013 Journal of Plantation Crops Bhuvaneswari G. Effect of organic cultivation of Capsicum annuum L. on soil microbial properties under open field and shade house conditions 2013 Journal of Horticultural Sciences, 8(1): 103-106

Bhuvaneswari G. Analysis of genetic variability for seed yield and its component characters in cluster bean [Cyamopsistetragonoloba (L.) Taub.] 2013 The Asian Journal of Horticuture, 8(1):146-149

Bhuvaneswari G. Genetic variability studies in chilli (Capsicum annuum L.) 2013 International Journal of Plant Sciences, 8(2): 241-248

Bhuvaneswari G. Effect of organics on shelf life qualities of fruits of bell pepper grown under open house condition 2013 The Asian Journal of Horticulture, 8 (1), 133-139

Bhuvaneswari G. Character association and path analysis studies in green chilli (Capsicum annuum L.) 2013 International Journal of Agricultural Sciences, 9(2):547-550

Bhuvaneswari G. Genetic variability and heritability in cluster bean [Cyamopsistetragonoloba (L.) Taub.] for vegetable pod yield and its component characters 2013 International Journal of

Agricultural Sciences, 9(2):765-768

Vasant M. Ganiger Effect of organic cultivation of Capsicum annuum L. on soil microbial properties under open field and shade house conditions 2013 Journal of Horticultural Sciences, 8(1): 103-106

Vasant M. Ganiger Genetic variability studies in chilli (Capsicum annuum L.) 2013 International Journal of Plant Sciences, 8(2): 241- 248

Vasant M. Ganiger Character association and path analysis studies in green chilli (Capsicum annuum L.) 2013 International Journal of Agricultural Sciences, 9(2):547-550

Vasant M. Ganiger Genetic variability and heritability in cluster bean [Cyamopsistetragonoloba (L.) Taub.] for vegetable pod yield and its component characters 2013 International Journal of

Agricultural Sciences, 9(2):765-768

Sunil Nautiyal, K. Bhaskar, Y.D. Imran Khan and Venkateshalu Biodiversity Monitoring and its

Distribution in and AroundUranium Mining Area of Gogi, Gulbarga (Yadgir), Karnataka:A Case Study 2013 J. Biodiversity, 4(2): 69-77

Venkateshalu and M. Shankara Murthy Occurrence of spittle bug, PoophiluscostalisWalker (Hemiptera: Aphrophoridae) on greengram 2013 Insect Environment, Vol. 19(2), 111-113

Venkateshalu and M. Shankara Murthy Outbreak of gujhia weevil, Tanymecusindicus(Faust) on

pigeonpea in Yadgir district 2013 Insect Environment, Vol. 19(2), 114

A. Prashantha, Arun R, Sataraddi, S. V. Patil, M. S. Lokesh, S. B. Gurumurthy and K. Chandan

Morphological, cultural and physiological characterization of Colletotrichum gloeosporioides (Penz,) and Sacc., the cause of anthracnose of pomegranate (Punica granatum L.) 2013 International Journal of Plant Protection 6(2):247- 252.

A. Prashantha, Arun R, Sataraddi, S. V. Patil, M. S. Lokesh, K. Chandan and S. B. Gurumurthy,

Effect of chemicals inducing systemic resistance and efficacy of bioagents and botanicals against pomegranate (Punica granatum L.) anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)Penz and Sacc.) 2013 International Journal of Plant Protection, 6(2):289- 292.

S.G.Praveenakumar Title on Enhancing Academic Achievement of College Students through Yogic Practices 2014 Asian Journal of Physical Education and Computer Science in sports, Vol. 10, No.2,

V.G.Shashikanth, Laxmi Rani Dubey and Ganeshagouda I. Patil Technological gaps in Red Gram production in Gulbarga District” 2014 Agricultural Science Digest - A Research Journal, Vol. 34: 1

Hari Ram Pal, Laxmi Rani Dubey and Ganeshagouda I. Patil Feasibility check for procurement of vegetable from Borivali Mandi- a case study from west Mumbai food Bazaar 2014 ALIJ journal of Agricultural Science Sustainable Development published by ALIG Education Society,

New Delhi, India Archana Pattar, Laxman Kukanoor, N.K.Hegde and Praveen Jholgiker Preparation of value added products from Tamarind and their storage studies 2013 Indian Food packer, Vol.66 (5)

A.M. Rajesh Influence of Integrated nutrient management on flower quality, yield & vase life of carnation 2014 Environment & Ecology A.M. Rajesh Effect of integrated nutrient management on growth & flowering of carnation 2014 Environment & Ecology Alexandra Congera, Anjanappa, M., Indiresh, K.M. & Suresh Kumar, B. Effect of integrated nutrient management on tuber dry matter accumulation at uptake of Nutrients by potato 2013 Crops Research, 46(1,2&3),

174-177

Prashanth, G., Fakrudin, B. and PU Krishnaraj Inheritance of pigeonpea sterility mosaic virus resistance in pigeonpea (Cajanus cajan) 2014 Plant Pathology Journal, 30(1) : 1-7

Rajkumar, B. Fakrudin, S. P. Kavil, Y. Girma, S. S. Arun, D. Dadakhalandar, B. H. Gurusiddesh, A. M. Patil, M. Thudi, S. B. Bhairappanavar, Y. D. Narayana, P. U. Krishnaraj, B. M. Khadi & M. Y. Kamata Molecular mapping of genomic regions harbouring QTLs for root and yield traits in sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)2013 Physiol Mol Biol Plants

Sukumar Saha, Dwaine A. Raska, David M. Stelly, Shivapriya Manchali, and Osman A. Gutiérrez Hypoaneuploid Chromosome Substitution F1 Hybrids of Gossypium hirsutum L. x G.

mustelinum Miers ex Watt 2013 The Journal of Cotton Science

Pooja Bohra, Ajit Arun Waman, B.N. Sathyanarayana and K. Umesha Preliminary assessment of intra clonal variability in Indian banana varieties for sucker production 2013 International Journal of natural products and resources

Prashanth, G., Fakrudin, B. and PU Krishnaraj Inheritance of pigeonpea sterility mosaic virus resistance in pigeonpea (Cajanus cajan) 2014 Plant Pathology Journal, 30(1) : 1-7

Prashanth, G., Fakrudin, B. and PU Krishnaraj Improved in vitro plant regeneration through callus route in sorghum 2013 African Journal of Biotechnology

Anjanappa, M., Jayaramana Gowda, G.S. and Suresh Kumar, B. Shelf life and quality of tomato

(Solanum lycopersicum L.) as influenced by 1-Methyl cyclopropene (MCP) under cold storage condition. 2013 Mysore J. Agri. Sci., 47(1):58-65

Alexandr conger, Anjanappa, M., Indresh, K.M. and Suresh Kumar, B. Effect of integrated nutrient management on tuber dry matter content and uptake of nutrients by potato (Solanum

tubersoum L.) 2013 Crop Research, 46 (1,2 & 3):174-177

Shivakumar, Chandrashekar, S. Y. and Munikrishnappa, P.M. Drumstick vegetable boneless

Meat 2013 Plant Horti. Tech. 13(2):46

DR. Sanjeevraddi g.reddi, Patil D.R, Maheshwarappa H.P, Chandravathi B., and Mastana Reddy B.G., 2014 Evalu Evaluation of African Oil Palm germplasm for drought tolerance 2013 Journal of Plantation Crops

Koujalagi, C.B, Mundimani, S.M., and Kulkarni, B.S Analysis of pomegranate orchards for financial feasibility and economic viability sustainable cultivation in Karnataka 2013 Research Journal of Agricultural Sciences, 4(2) :202-206.

Koujalagi, C.B, Mundinamani, S.M., Kulkarni, B.S, Mahajana shetty, S.B., and Sheikh, M.K

Identification of different marketing chains for domestic and export purpose of pomegranate in Karnataka,. 2013 Research Journal of Agricultural Sciences 4(2) : 241-245

Anil Singh, Murthy C. and Koujalagi C.B Sanitary management in slaughter house in Madhya

Pradesh 2013 Int. Journal of commerce and business management 6(1) : 45-50.

Somu, R., Thammaiah. N., Kulkarni, M.S., Swamy, G.S.K. and Devappa,V., Roving survey on Panama disease (Fusarium oxysporum f.sp..cubense) in banana growing areas of Karnataka 2013 International Journal ofplant Protection,6(1): 56- 88

Somu, R., Thammaiah.N, Devappa, V., Kulkarni, M.S. and Swamy, G.S.K.,.. Interaction studies of (Fusarium oxysporum f.sp .cubense with burrowing nematode (Radopholus similis) 2013 International Journal of plant protection, 6(1): 70-72

M. S. Lokesh, S. V. Patil, Gurumurthy, S. B., and M.G. Palakshappa Biological control of Phytophthora foot rot (Phytophthora capsici) Leonion of black pepper (Piper nigrum L.) in central Western Ghats 2013 International Journal of Plant Protection 6(1):139- 141

M. S. Lokesh, S. V. Patil, Gurumurthy, S. B., and M.G. Palakshappa Integration of fungicide,

potassium phosphonate and bioagent against Phytophthora foot rot (Phytophthroa capsicileonion) of black pepper (Piper nigrum L. ) management in arecanut cropping system. 2013 International Journal of Plant Protection 6(1):182-184

M. S. Lokesh,V. Suryanarayana, S. V. Patil, M.G. Palakshappa, and Efficacy of new fungi toxicantmolecules in managementof Anthracnose (Colletotrichum 2013 International Journal of Plant Protection 6(1):217- 218

Gurumurthy, S. B., gloeosporioides penz.) of Arecanut (Areca catechu L.) in Uttra Kannada District of Karnataka. M. S. Lokesh, S. V. Patil, Gurumurthy, S. B., M. G. Palakshappa and M.

Anandaraj Efficacy of Pseudomonas fluorescens in relation to diseases incidences of soft rot

of ginger (Zingiber offcinale Roscoe.) in Uttara Kannada District of Karnataka. 2013 International Journal of Plant Protection 6(1):221-222

T. B. Allolli and Soumya Shetty “Evaluation of Orange fleshed genotypes in Karnataka’ 2013 Journal of Root crops, Vol 38.2

T. B. Allolli and Soumya Shetty Tropical roots and tubers for sustainable livelihood under changing agroclimate’ 2013 International Conference, Kerla

Babu, A.G. and B.C. Patil Evaluation of Cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes for drought tolerance by physiological approaches. 2014 Green farming (International Journal of Applied Agri. & Horticultural Sciences), Vol. 5(1) Pp 25-29.

D.S. Ambika, N. Nagaraju, P.R. Thimmegowda, K. Amitha and A.G. Babu Screening of tomato genotypes for groundnut bud necrosis virus resistance 2014 Green Farming (International Journal of Applied Agri. & Horticultural Sciences), Vol. 5 (2) Pp. 286-288

Khan, T. A., G. K. Ramegowda and Dar, M. Y. Effect of road dust pollution in mulberry on silkworm performance in Kashmir valley, India 2013 Research Journal of Agricultural Sciences 4(4) : 501-506

Thammaiah.N. and Shirol, A.M., Management of burrowing nematode (Radopholus similis) in banana Cv. Rajapuri (Musa AAB). 2013 International Journal of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. 1(3): 73-81

Thammaiah.N. and Shirol,A.M., Management of Sigatoka leaf spot disease of banana with oil based formulations.2013 International Journal of Agricultural Sciences andVeterinary Medicine. 1(3):96-105

Vishwanath, K., Pallavi H.M., Devaraj P.J., Rajendra Prasad S. and Ananthanarayanan T. V. Comparative study of genetic variations as determined from marker systems in tomato Lycopersicum esculentum. 2013 Annals of Plant Sciences, 2 (07), 204-207

Veeresh Lokesh, Bijesh Puthusseri, Girigowda Manjunatha 1, Bhagyalakshmi Neelwarne Profiles of carotenoids during post-climacteric ripening of some important cultivars of banana and development of a dry product from a high carotenoid yielding variety. 2013 Food Science and Technology

N. Nagaraj, G. Basavaraj, P. Parthasarathy Rao, Cynthia Bantilan and Surajit Halder, Sorghum and pearlmillet economy of India: Future outlook and options, 2013 Economic and Political Weekly, 58(52): 74-81

M S Lokesh , S V Patil, S Gurumurthy S B, M G Palakshappa and Anandaraj Biological control of phytopthera foot rot of black pepper in central Western Ghats 2013 International Journal of Plant Protection 6 (1): 139 - 141

M S Lokesh , S V Patil, S Gurumurthy S B, M G Palakshappa and Anandaraj Integration of potassium phosphate and bio-agent against Phytopthera foot rot of black pepper management in arecanut cropping system 2013 International Journal of Plant Protection 6 (1): 182 - 184

Nagesh Naik, M S Lokesh, S V Patil and K Chandan Evaluation of selected black pepper land races in arecanut mixed system of cultivation for higher yield and disease tolerance 2013 The Asian Journal for Horticulture 8 (1): 328 - 331

Nagesh Naik, M S Lokesh, S V Patil and P Pushpa Effect of Azo-spirillum sp. And Pseudomonas striata on the yield of black pepper in arecanut mixed cropping system 2013 The Asian Journal foHorticulture 8 (1): 354 – 357

S V Patil, S I Halikatti, S B Gurumurthy and M S Lokesh Impact of weather on performance of chickpea grownwith integrated organic nutrient management practices in vertisol of Northern dry zone of Karnataka 2013 Research on Crops 14 (3): 777 - 785

R S Jawadgi, N Basavaraj, K S Khyadagi and P S Pattar Effect of planting geometry and organic sources of nutrients on keeping quality of Onion (Allium Cepa.L) cv Bellary red 2013 The Asian Journal ofHorticulture, 8 (2) pp: 418- 425

Books

Sl. No.

Name of the Book

Year

Authors

Language

1

A boon for Health - Drumstick

2010

M. B. Madalgeri

Kannada

2

Integrated Horticultural Practices

2011

Ashok Alur, et. al

,,

3

Ocean of Medicines-Aonla

2011

Bhuvaneshwari, et. al

,,

4

Wine from Grapes

2011

Patil, et. al

,,

5

Organic Fertilizers for Horticulture

2011

Ashok Alur, et. al

,,

6

Organic Pest Management

2011

Kotikal, et. al

,,

7

Principles and Practices in Organic Nutrient Management

2011

Ashok Alur, et. al

,,

8

POP-Fruit crops

2012

Directorate of Extension, UHS, Bagalkot

,,

9

POP-Medicinal and Aromatic Plants

2012

-do-

,,

10

POP-Post Harvest Technology

2012

-do-

,,

11

POP-Flower Crops

2012

-do-

,,

12

POP-Vegetables

2012

-do-

,,

13

POP-Plantation and Spices

2013

-do-

,,

14

Farmer producers Company

2013

S. B. Dandin and Ashok S. Alur

English

15

Okkalutana Huttuvalidaarara Company

2013

 Ashok S. Alur and S. B. Dandin

Kannada

16

Combined Package of Practice (Revised Edition)

2014

-do-

,,

17

Vegetable Crops

2014

 Mallikarnjunaswamy

,,

18

Wealth of Medicinal Plants

2014

Dandin, et. al

English

19

Gerbera (Tantrika Kaipidi)

2014

Balaji Kulkarni, et. al

Kannada

RESEARCH PUBLICATIONS (2016-17)
, The Bioscan, 11 (2), 565-568 (4.57)

Hussain, S. M. D., Hegde, L., Hegde, N. K., Shantappa, T., Gurumurthy, S. B., Manju, M. J., and Shivkumar, K. M., 2016, Morphological characterization and evaluation of Local black pepper (Piper nigrum L.) genotypes for yield and quality under arecanut based cropping system, Journal of Agriculture Research, 1(3)

I N Nagaral, V B Kuligod and V P Singh, 2016, Soil nutrient status of chilli growing area of Northern Transitional Zone of Karnataka, Asian Journal of Soil Science., 11 (1): 140-145 (4.34)

Jagadeesha N., 2016, Production potentials and economic of finger millet based intercropping under organis production system in alfizols of Karnataka, Indian Journal of Dry Land Agriculture (4.50)

Jagadeesha N., 2017, Solar radiation utilization efficeiency in cereal-legume intercropping system: A review, Agriculture review (4.80)

Jagadish, K. Ramachandra Naik, Laxman Kukanoor, B.C Patil and Chaya P Patil, 2017, Physico-chemical properties of tomato (S. lycopersicum) wine as influenced by yeast strains and fermentation conditions, Green farming, 8 (2): 498-501 (4.38)

Jaishankar H P., Laxman Kukanoor, 2016, Biochemical quality evaluation of different varieties of apota at ambient storage, Advances in life sciences, 5(8): 3346-3353 (3.15)

Jaishankar H P., LaxmanKukanoor, 2016, Effect of post-harvest treatments on biochemical changes of Sapota cv. Kalipatti at ambient storage, Advances in Life Sciences, 5(7): 2950-2956 (3.15)

Jaishankar H P., Laxman Kukanoor, 2016, Organoleptic evaluation of different varieties at ambient storage, Advances in life sciences, 5(9): 3466-3469 (3.15)

Jaishankar H P., Laxman Kukanoor, 2016, Physiological changes of different varieties of Sapota at ambient storage, Advances in life sciences, 5(8): 3279-3285 (3.15)

Jaishankar H P., Laxman Kukanoor, Effect of post-harvest treatments on physiological changes of Sapota cv. Kalipatti at ambient storage, 2016, Advances in life sciences, 5(7): 2942-2949 (3.15)

Jyothi Kattegoudar, H. B. Lingaiah, Mamatha N.C and Arunkumar B,2017, Combining ability studies in tomato (Solanum lycopersicum L.) for yield quality and bacterial wilt resistance, Eco, Env and Cons,23, S287-S290, (4.89)

Kotikal Y.K. and Math, M, 2016 Insect and non- insect pests associated with drumstick Entomology, Ornithology and Herpetology: Current Research 5(2):180-189.

 

 

Kotikal Y.K. and Manjula, K.N,2016, Evaluation of new insecticides and bio pesticides against defoliators on palak, International Journal of Plant Protection 9(2):365-371 (3.15).

Jakatimath S., Mesta R. K, Biradar, I. B. and Ajjappalavar P., 2016, Management of fruit rot of brinjal through Fungi toxicants in the Northern Dry Zone of Karnataka, Adavances in life Sciences 5(21) 2278-3849 (3.15)

Jakatimath S., Mesta R. K, Mushriff, S. K. Biradar, I. B. and Ajjappalavar P, 2016, In vitro evaluation of fungicides, botanicals and bio-agents against Colletotrichummelongenae caused fruit rot of brinjal (Solanum melongenae L.), Journal of Environmental Biosciense, 30(2), (0973-6913)

Kantharaju, V., Shobha, G., Gururaj Sunkad and Amaresh, Y.S. 2016. Survey for Distribution of Burrowing Nematode, Radopholus simils in Banana Growing Area of North Eastern Karnataka. Advances in Life Sciences 5(7): 2878-2884 (3.56).

Kirankumar, S., Nagaraja, M.S., Suma, R.  and Kalpana, P.R., 2016, Extent of Soil Salinity and Chloride Toxicity as influenced by Different Irrigation Water Sources in A Typical Black Soils of Northern Karnataka, Research Journal of Agricultural Sciences, 2016, 7(2);406-408 (4.54)

Kantharaju, V., Shobha, G., Gururaj Sunkad and Amaresh, Y.S,2016, Survey for Distribution of Burrowing Nematode, Radopholus simils in Banana Growing Area of North Eastern Karnataka, Advances in Life Sciences 5(7): 2878-2884 (3.15).

Manjunath Gowda, D.C., Lingaiah H.B., Nachegowda V. and Anilkumar S, 2016, Effect of Speciality Fertilizers on quality, yield and economics of tomato (Solanum Lycopersicum L) Environment & Ecology,34(1):150-154 (4.18).

Manjunath Hubballi, H.P. Maheshwarappa, R. Siddappa and G.S. Chandrashekar., 2016. Basal stem rot disease: A bane to coconut grower, coconut Research and Development (ISOCRAD3) organized at ICAR-CPCRI, Kasargudu. Indian coconut Journal

Manjunath Hubballi, H.P. Maheshwarappa and Chandrashekar G.S,.2016. Gyanoderma disease- sever effect to coconut garden.  Coconut Research and Development (ISOCRAD3) organized at ICAR-CPCRI, Kasargudu. Indian coconut Journal

Meti, S., Pradeep, B., James Jacob, Shebin, S.M. and M.D. Jessy.2016. Application of Remote sensing and GIS for estimating area under natural rubber cultivation in India. Rubber Science, 29(1): 7-9 (3.98).

Mittal V, Ramegowda G.K., Illai I, Babulal & Sharma SP., 2016. Bionomics of mycophagous coccinellid, Halyzia tschitscherini Semenor (Coleoptera: Coccinellidae) on mulberry in temperate region of Kashmir, Indian Journal of Forestry, 39 (1): 57-61(3.78)

M Harshavardhan, D P Kumar, A M Rajesh H A Yathndra and Shivanand Hongal, 2016, Effect of integrated nutrient management on floral attributes of carnation (Dianthus caryophyllus L.), The Bioscan 11 (2), 1163-1166 (4.57)

M Harshavardhan, D P Kumar, A M Rajesh H A Yathndra and Shivanand Hongal, 2016, Growth and development of carnation [Dianthus caryophyllus L.] as influenced by integrated nutrient management, The Bioscan 11 (4), 2691-2694 (4.57)

M Harshavardhan, D P Kumar, H A Yathndra, A M Rajesh and Shivanand Hongal, 2016, Effect of integrated nutrient management on soil health, nutrient uptake, flower quality and yield of carnation (Dianthus caryophyllus L.), Environment and Ecology 34 (4A), 1862-1867 (4.09)

M Harshavardhan, D P Kumar, H A Yathndra, A M Rajesh and Shivanand Hongal, 2016, Influence of integrated nutrient management on flower quality, yield and post harvest behavior of carnation [Dianthus caryophyllus L.] under polyhouse condition, Environment and Ecology 34 (4A), 1857-1861(4.09) 

 1. Abdul Kareem, M.H. Tatagar, Krishna D. Kurubetta, Dileepkumar Masuthi and M.A. Waseem, 2016, Evaluation of Bio-Efficacy and Phytotoxicity of Chlorothalonin 75% WP against fruit rot Disease of Chilli, Journal of Pure and Applied Microbiology,10(4):2909-2911
 2. Abdul Kareem, M.H. Tatagar, Krishna D. Kurubetta, Raghavendra Mesta, Dileepkumar Masuthi and M.A. Waseem, 2016, Evaluation of Bio-Efficacy and Phytotoxicity of Pyraclostrobin 20% WG against Anthracnose Disease of Chilli, Journal of Pure and Applied Microbiology,10(3): 2397-2399
 3. G. Kerutagi & M. B. Deshetti, 2017, Vegetable nursery production under protected conditions in Karnataka- A success story, Trends in Biosciences:10(2):843-844 (3.94)
 4. S Nagaraja, A.K. Bhardwaj, G.V. P Reddy, V.R.R. Parama and B. Kaphaliya, 2016, Soil carbon stocks in natural and manmade agri-horti-silvipastural land use system in dry zone of southern India, Journal of Soil and water Conservation 16(3) (1.42)

Madhushree. M, Bhuvaneshwari. G, Jagadeesh S. L and V. M. Ganiger, Studies on effect of pre-treatments and drying methods on quality of dried pomegranate arils, 2016, International Journal of Agricultural Science and Research, 2016, 7(2), 489-498 (4.13) 

Mahaveer Shrikant Muttur., Ravindra Mulge., V.D. Gasti., B. Mastiholi., Sumangala Koulagi and C.G. Nagesh, 2017, Genetic variability Studies in F4 Generation of Pumpkins (Cucurbita sp.), International J. of Agriculture Science., 9(1):3603-3605 (4.13)

Mamatha N P, Swamy G.S.K, Anil I Sabarad, Jagadeesha R.C. Jagadeesh S.L. and Thammaiah N., 2016, Effect of Seed storage on Germination and Graft success in Jackfruit, National Seminar on Management of Jack under adverse climatic conditions, Value addition and Marketing

Mamatha N C, Lingaiah H. B. and Jyothi H K, 2017, Performance of parents and hybrids for yield and other economic traits in Tomato (Solanum lycopersicum L.), Int.J.Pure App. Biosci 5(3):1080-1083,(4.74)

Mamatha N C, Lingaiah H. B. and Jyothi H K, 2017, Variability studies in F2 Population of tomato (Solanum lycopersicum L.) for yield and other economic traits, Int.J.Pure App. Biosci 5(3) 1093-1096 (4.74

Megharaj, K.C, Ajjappalavara, P.S, Revanappa, Raghavendra S, Tatagar, M.H and Satish, D, 2016, Study on morphological and biochemical bases for thrips (Scirtothrips dorsalis Hood) resistance in Chilli (Capsicum annum L.), Research in Environment and Life Sciences 9(10): 1200-1202 (3.74).

Mrunalini, B. N., Bhuvaneshwari G, Jagadeesh S. L. and Vasant M. Ganiger, 2016, Sensory quality of pomegranate RTS beverage blended with drumstick leaf extract and ginger juice, Green Farming, 2016, 7 (5), 1252-1255 (4.38)

Pallavi H. M. *, K. Vishwanath, Bapurayagouda Patil1, N. Naveen, and Manjunath Thattimani., 2016. Seed anatomical studies on dormancy and germination in Chamaecrista absus. Journal of Applied and Natural Science 8 (2): 868 – 873 (3.73).

P.M. Gangadharappa, 2016, Genetic Variability studies in ginger (Zingiber officinaleapo) genotypes, Res.Environ. Life Sci.9(10) 1272-1273 (4.09)

Prashanthi P., Rajamma A.J., Sateesha S.B, Chandan K., Tiwari S.N. and Ghosh S.K., 2016, Pharmacogostical and larvacidal evaluation of Artocarpus lakoocha Roxb. From Western ghats, Indian Journal of Natural Products and Resources, 7(2): 141-149

Praveenkumar, D. A., Hegde, N. K., Patil C. P. and Agasiman in, A. D., 2016, Effect of pre- inoculation of VA Mycorhyzal fungi on growth and yield of onion, Environment and Ecology, 34 (3C):1605-1608 (4.18)

Rajakumar G. R. and S. V. Patil., 2016. Development and performance verification of soil testing kit, International journal of forestry and crop improvement, 7(1):41-45 (4.04)

Praveenkumar, D. A., Hegde, N. K., Patil C. P. and Agasimanin, A. D., 2016, Effect of bio formulations on growth and yield of onion, (Allium cepa), under irrigated ecosystem of northern dry zone of Karnatatka, Environment and Ecology, 34 (3C) :1609-1612 (4.18)

R T Patil, B.S. Reddy, Manjula Karadiguddi and K B Naik, 2016, Evaluation of standard carnation (Dianthus caryophyllus L.) cultivars under naturally ventilated polyhouse for flowering and quality parameters, Corm-The journal of floriculture, 3(2):123-126 (1.72)

Rachappa B. Kore., Mukund Shiragur., Ravi Pujari, Sandhyarani Nishani, and Akshata, G. H., Assessment of genetic diversity of china aster (Callistephes chinensis(L)Nees) genotypes using SRAP markers, Indian Journal of ecology. 43(1):  192-196 (4.47)

Rajeshwari Hosamani, Jagadeesh, S.L. and Suresha, G.J., 2016, Fortification of carrot, jackfruit and apot powder to enhance nutritional and sensory qualities of sweet biscuits, Journal of Nutritional Health & Food Engineering: 4(3), 130-135

Rani Shirnal, S. N. Patil, Kulapati Hipparagi, Ravindra Naik and Balesh, G. 2016, Effect of time of pruning on growth and yield parameters of guava cv. Sardar under different planting densities, Green Framing,7(4): 962-965 (4.38)

Ravindra Naik, S. N. Patil, Jyoti Naik, Rani Shrinal and Balesh Goudappanavar, 2016, Influence of biochemical parameters on rooting of air layering in guava cv. Sardar, International J. Scientific Res.,5(1): 23-25 (4.79)

Ravindra Naik, S. N. Patil, Jyoti Naik, Rani Shrinal and Balesh Goudappanavar,2016, Effect of rooting media on growth survival and economics on decoction of air layers of   guava cv. Sardar., Green farming 10:7(3) 702-705 (4.38)

RavindranathNaik, S.N. Patil, Kulapati Hipparagi, D.R. Patil and Rani Shirnal, 2016, Effect of media on root and growth parameters of air layers of guava (Psidium apotaL.) cv. Sardar., Green Farming, 7(6):1452-1455 (4.38) 

 

Rekha H. Hallur, Shantappa T, Archana A. M and Jagadeesha R. C, 2016, Pollen storage conditions and pollination with stored pollens on fruit set, seed yield and quality in okra hybrid (Abelmoschus esculentus (l.) apota.), International Journal of Advanced Research, 4(7):1567-1571

Rekha Hallur, T. Shantappa, S.B. Koppad and R.C. Jagadeesha, 2016, Correlation and Path Coefficient Analysis of Yield Attributes in Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.), Indian Journal of Ecology, 43 (1): 188-191

Reshmika, P. K., Gasti, V.D., Evoor, S., Jayappa, J., Mulge, R. and. Basavaraj, L. B., 2016, Character association for yield, quality and pest resistance in brinjal, Environment & Ecology, April-June 2016, 34 (2): 512—518 (4.50)

Reshmika, P. K., Gasti, V.D., Evoor, S., Jayappa, J., Mulge, R. and. Basavaraj, L. B., 2016, Evaluation of brinjal (Solanum melongena Ll.) genotypes for yield and quality characters, Environment & Ecology, April-June, 2016, 34 (2): 531—535 (4.50)

Reshmika, P. K., Gasti, V.D., Evoor, S., Jayappa, J., Mulge, R. and. Basavaraj, L. B., Performance of brinjal (Solanum melongena L.) genotypes under GLBC condition, Environment & Ecology, April-June, 2016, 34 (2): 519—525 (4.50)

Sajjan A.M. Lingaiah H. B., Fakrudin B, 2016, Studies on Genetic Variability, Heritability and Genetic advance for yield and quality traits in tomato (Solanum Lycopersicum L), International Journal of Horticulture, J.(6), 18,1-3, (2.87)

Sunkam Mahesh, kulapati Hipparagi, I.B. Biradar, S.R. Patil and Balesh Goudappanavar, 2016, Effect of mango variety and time of grafting on graft-take, leaves & girth of rootstock in playhouse and shade net, Green Farming, 7 (3): 710-714 (4.38)

Sanjeev.P. Jakatimath., R.K. Mesta., I.B. Biradar and P.S. Ajjappalavar, Management of fruit rot of In vitro Brinjal through fungi toxicants in northern dry Zone of Karnataka, Advances in life sciences,5(21)10160–10163 (3.15)

S Malthi, V P Singh, S S Saraswati, H T Sakhubai and P M Preeti, 2016, Influence of different media on shoot regulation, shoot multiplication and callus induction in long pepper (piper longum L.), The Asian Journal of Horticulture., 11 (1): 52-57 (3.26)

Salimath, S.V., Venkatesh, J., Kotikal Y.K., and Ravi Rajshetty, G, 2016, Screening of turmeric curcuma longa L cultivars for quality in southern dry zone of Karnataka The Asian Journal of Horticulture, 11 (1):186-188 (3.26).

Samiullah, S., Sreenivas, K. N., Shankarappa, T. H., Krishna, H.C. and G.K. Sadananda, Sulfur dioxide pads on enhancement of shelf life of strawberry (Fragaria annassa), Environment & Ecology, 33(4B): 1821-1826 (4.09)

Sampath P.M., NageshNaik, Swamy G.S.K., Laxman Kukanoor& Jagadish Hiremath, Evaluation of elite clones of kariIshada mango (Mangiferaindica L.) for the morphological parameters of the fruits, International journal of agricultural science and research, 7 (1): 377-384 (4.82)

Shashikumar, S, 2017, Impact of IPM in Bt Cotton in Belgaum district of Karnataka, Research Journal of Agricultural Sciences (4.54).

Shashikumar, S,2017, Pest Scenario and Appropriate Management for Bt Cotton in Belgaum district of Karnataka, International Journal of Plant Protection (4.59)

Shambulingappa. N.D. R Patil, Kulapati Hipparagi, S. N. Patil, P. Babu, A. M. Nadaf and K. C. Kirankumar, studies on variability of growth strains of acid lime, Advance in life sciences, 5(4) 1401-1408 (3.15)

Shantappa Tirakannanavar, Jagadeesha, R.C., Munikrishnappa, P.M., and Ashok, 2016, Seed quality as influenced by seed treatment, packing material and storage condition of China aster (Callistephus chinensis), Seed Research, 44(2) :137-137-143 (4.72)

Shobha, G., Kantharaju, V., Gururaj Sunkad, Patil, M.B, Abbas Hussain,2016. Management of root-knot nematode, M. incognita in ridgeguard by using bio agents, botanicals and chemicals. National Journal of Life Sciences, 13(1): 49-54 (3.73).

Shobha,G.,Kantharaju,V., Gururaj Sunkad, Patil,M.B.  and Abbas Hussain,2016, Survey for Incidence and Occarence of Root-Knot Nematode, Meloidogyne incognita Infesting Ridge Gourd, Advances in Life Sciences 5(7): 2797-2803 (3.15).

 

Shobha, G, Kantharaju, V, Gururaj Sunkad and Amaresh, Y.S.,2016, Management of root-knot nematode,M. incognita in ridgeguard by using bio agents, botanicals and chemicals, National Journal of Life Sciences, 13(1): 49-54 (3.73)

Sherzad, R.A., Sreenivas, K.N., Krishna, H.C.,Tayeebulla, H.M., and M.G. Omari, 2017, Physico-Chemical Changes in Minerals and antioxidant Activity of Strawberry  (Fragaria ananassa)  Based Blended Ready to Serve Beverages during storage,  Trends Biosci., 10(2): 723-728 (2.74)

Sherzad, R.A., Sreenivas, K.N., Krishna, H.C.,Tayeebulla, H.M., and M.G. Omari, 2017, Volorisation of  Strawberry (Fragaria ananassa)  Based Blended Ready-To-Serve Beverage With Muskmelon, Grape, Ginger and  Lime During storage, Trends Biosci., 10(2): 901-906 (2.74)

Sherzad, R.A., Sreenivas, K.N., Krishna, H.C., Tayeebulla, H.M.and M.G. Omari, 2017, Volorisation of Strawberry (Fragaria ananassa) based blended squash beverage with Muskmelon, Grape, Ginger and Lime During storage, Inter. J. Agril. Sci. Res., 7(1): 465-474 (3.53)

Shivakumar, K. M. Nagaraja, M. S., 2016, Micronutrient status in soils of chilli grown areas of UKP command area, Karnataka, Asian J. Soil Sci., 11 (2): 337-340 (4.72)

Shivanand Rayar, Laxman Kukanoor, Ravi Pujari and ShakuntalaYadal, 2016, Influence of varieties on physical characteristics of dehydrated red onion slices, Research in environment and life sciences, 9(2): 251-253 (3.74)

Shivappa M. Karadi, V.M. Ganiger, Siddappa, Vittal Mangi and Bhuvaneshwari G., 2016, Character association and path analysis studies in wild melon (subsp.), Green Farming, 7(3): 666-669 (4.38)

Shruti P.G., V.M. Ganiger, Bhuvaneshwari G., M.B. Madalageri, Y.K. Kotikal, Manjunatha G. and Kantesh G., 2016, Evaluation studies of oriental pickling melon (Cucumis melo L. var. Conomon) genotypes for growth, yield and quality traits, Green Farming, 7 (3): 663-665 (4.38)

Shruti Prakash. Gondi, V. M. Ganiger, Bhuvaneshwari. G, M. B. Madalageri, Y. K. Kotikal, Manjunatha. G, 2016, Evaluation of oriental pickling melon (cucumis melo l. var. conomon) genotypes for pest and disease reaction under northern dry zone of Karnataka, Journal of Environment and Ecology, 7(1), 30-36 (4.18)

Sunilkumar Shirasangi, M. P. Basavarajappa and V. B. Nargund, 2017, Effect of Different Glucose and Sucrose Levels on Uredospore Germination, Environment & Ecology 35 (3B): 2182—2184

Sunkam Mahesh, Kulapati Hipparagi, I.B. Biradar, S.R. Patil and Balesh Goudappanavar, 2016, Effect of mango variety and time of grafting on graft take, leaves and girth of rootstock in polyhouse and shadenet, Green Farming,7(3):710-714 (4.38)

Suresh Patil, 2016, Analysis of achievement motivation aand aggression among the attacker, starter and libro player at inter collegeite men volley- ball players, International journal of applied research

Uttam, Tripura., Hegde, N. K., and Chaya P. Patil, 2016, Effect of planting dates and VA Mycorhiza on the performance of turmeric (Curcuma longa L.)  cv Salem, The Bioscan, 11 (1): 459-462 (4.57).

Vandana V., 2017, Critical study on “Galliver’s Travel”, IRJCAS New Delhi

Vandana V., 2017, Divine justice in King Lear, IRJCAS New Delhi

Vandana V., 2017, Nature of Law depicted in King Lear: A Study, IRJCAS New Delhi

Vikram, H.C. and Hegde, N.K., 2016, Genetic variability in cashew (Anacardium occidentale L.) under Northern dry zone of Karnataka, Environment and Ecology, 34 (1): 1519-1522 (4.18)

"]
Papers presented and published in Seminar / Symposia / Workshops (2016-17)
 • Papers presented and published in Seminar / Symposia / Workshops (92 Nos)

A K Vandana, G J Suresh and G S K Swamy, 2016, Impact of calcium chloride pre- storage treatment on apot (Syzygium cumini skeels) fruits under cold storage, The Bioscan 10(1): 199-202

Abhishek Gowda, G Manjunath*, Pavan Kumar and V Lokesh. 2016Novel molecules and their synergistic combination for management of bacterial blight of pomegranate, In: National symposium on Recent Advances in Plant Health Management for Sustainable Productivity, University of agriculture sciences, Dharwad, December 2016

Al-Mughrabi, K.I., Vikram, A., Poirier, R., Jayasuriya, K and G. Moreau, 2016, Management of common scab of potato in the field using biopesticides, fungicides, soil additives or soil Fumigants, Bicontrol Science and Technology, 26 (1): 125–135

Ambresh, H.B. Lingaiah and B Fakrudin, Genetic heritability and genetic advance studies in tomato, International journal of Horticulture. Vol.6(18) pp.1-3

Anand G Patil, Srinivas N and Mangesh, 2016, An organic production of palak (Beta vulgaries L.) in north eastern transitional zone of Karnataka, Eco.Env. & Cons. 22 (September Suppl.): S417-S419

Anand G Patil, Srinivas N and Mangesh, 2016, Effect of pulse intercropping on weed dynamics in mango orchards on mango equivalent yield and economics, Eco. Env. & Cons. 22 (September Suppl.): S421-S424,

Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur, 2016. Package practices for export grapecultivation. In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur, April, 2016.

Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur, Manjunath.2016. Physiological disorders in grapes. In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur, April, 2016.

Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur, Manjunath,2016. C.I. B and R. C claimed chemicals grape cultivation In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur, April, 2016

Anand Sadashiv Kalatippi, Swamy, G.S.K and Kumbarigire, G.A, 2016, Effect of diatomaceous earth on quality of pomegranate var. Kesar, The Bioscan,11(4):2359-2362

Anilkumar, S. Basavaraj, G. 2016. Leaf sampling technique in jack fruit to diagnose nutrientstatus. In: National Seminar on Management of Jack under Adverse Climatic condition, Value and Marketing, COH, Kolar. 22-23rd April, 2016.

Ansar, H., Dhananjaya, M.V., Amreen Taj, Fakrudin, B., Rekha, A., Rajiv Kumar and Halesh, G.K., 2016, Analysis of Relative Nuclear DNA content in Carnation (Dianthus caryophyllus) accessions reveals Ploidy levels by Flow Cytometry, Indian Journal of Agricultural Sciences, 86(11): 1466-1470

Ashiwini, S Ganur, Kulapati Hipparagi, D R Patil, S L Jagadeesh, R Suma and K Arun, 2016, Impact of Canopy management on growth and yield of wine grapes under Northern dry zone of Karnataka, The Bioscan, 11(4): 2589-2592

Ashwini, S. Ganur*, Kulapati hipparagi, D. R. Patil, S. L. Jagadeesh, Suma, r. And Arun, K., 2017, Impact of canopy management on growth and yield of wine grapes under northern dry zone of Karnataka, The Bioscan, 12(1):421-424

 1. Aravind, Pavan Kumar and G. Manjunath. 2016.Molecules and Bioagents for management of pomegranate wilt, In: National symposium on Recent Advances in Plant Health Management for Sustainable Productivity, University of agriculture sciences, Dharwad in December 2016
 2. N. Harsha Kumar, Sumangala Bhat, B. Borphukan and B. Fakrudin., 2017, Association analysis of charcoal rot disease component traits in sorghum minicore germplasm with EST-SSR markers, Ind. J. Genet, 77(1): 74-82

Bapurayagouda Patil*, Vinod kumar, N K Biradar patil and SR Salkinkop., 2017Effectof inter row spacings and fertilizer levels on crop growth, seed yield and seed quality of perennial fodder sorghum cv. CoFS-29 In: National Seed Seminar on “food security through augmented seed supply under climate uncertainties, January 2017., CAR-IARI, New Delhi.

Bapurayagouda Patil, Vinodkumar, NK Biaradar patil and JS Hilli., 2017. Effect of sowing dates and Intra rowspacings on plant growth and seed yield of perennial fodder sorghum cv. CoFS29. In: National Seed Seminar on “food security through augmented seed supply under climate uncertainties, January 2017.ICAR-IARI, New Delhi

Bhat, M. N., Mesta, R. K., Tatagar, M.H., Sardana, H. R., Singh, D., Vennila, S., Sabir N. And Ahmad, M. 2016. Biological control of apotan wilt of chillies using Trichoderma spp, Indian Journal of Horticulture, 73(1): 74-77.

Brundakumari, M.S. and Kotikal, Y. K,2016, Studies on natural enemies in drumstick ecosystem J. Exp.Zool. India, 19(2):1151-1155.

Brundakumari, M.S., Kotikal, Y.K and Asma, A.,2016, Effect of New molecules of insecticides, botanicals and bio pesticides on the damage inflicted by drumstick defoliator, Noorda bliatealis Walker on drumstick. J. Exp.Zool. India, 19(2):1093-1097.

Dar M Y, Rao R J & Ramegowda G K., 2017. Age stage two sex life table of strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolsii) (Acari: Tetranychidae) on mulberry cultivars. In: National Seminar on Responsible Research and Innovations in Science and Technology, 2017. Guru Nanak College Buldhana Punjab Diagnose nutrient status. In: National Seminar on Management of Jack

G.C. Sandhya, Kulapati Hipparagi, S.N. Patil, Sadanand Mushrif and Sarvamangala Cholin, 2016, Effect of post shooting spray of nitrogen and potassium on bunch characters and fruit yield of banana cv. Grand Naine, The Bioscan,11(4):2453 2456

G.R. Rajkumar and S.V. Patil, 2016, Influence of foliar supplement of NPK and B on growth and yield of Sesame, Ecology, Environment and Conservation

Guruprasad T. R. 2016. Physico-chemical characteristic of tree and fruit in three types of Jack fruits. In: National Seminar on Management of Jack under Adverse Climatic condition, Value and Marketing, COH, Kolar in April, 2016.

Guruprasad T. R, 2016. Phenotypic characteristic of tree and fruit in three types of Jack fruits. In: National Seminar on Management of Jack under Adverse Climatic condition, Value and Marketing, COH, Kolar in April, 2016.

H Ansar, MV Dhananajaya, A Taj, B Fakrudin, A Rekha. Analysis of relative nuclear DNA content in carnation (Dianthus caryophyllus) accessions reveals ploidy levels by flow cytometry. 2016. Ind. J. Agril. Sci, 86:11

H.M. Manya, S. L. Jagadeesh and G. Bhuvaneshwari, 2016, Effect of different level of ingredients used in ready –to-use apota powder mixture on its nutritional status, The Bioscan, 11 (4), 2303-2305

H.M. Manya, S.L. Jagadeesh and G. Bhuvaneshwari, 2016. Effect of apotant level of ingredients used in ready to use apota powder mixture on its nutritional status. The Bioscan, 11(4): 2303-2305

I.B. Biradar, A.M. Rathod, J. Venkatesh, D.R. Patil, D.L. Maheswar and T.V. Muniyappa, 2017, Importance of Horticultural based Integrated Farming system approach in changing climatic situations at North Karnataka, Agrisciencecongress-2017, Bengaluru, India in Feb-2017

I.B. Biradar, and Y. Raghuramulu, 2017, Diversification is the need of the hour in Coffee plantations in changing climatic situations, Agriscience congress-2017, Bengaluru, India from 21st-24th feb-2017

I.B. Biradar, J. Venkatesh and T.V. Muniyappa, 2017, Impact of climate change on yield of horticulture crops in north Karnataka, Agriscience congress-2017, Bengaluru, India in Feb-2017

Itigi prabhakar, K Vijayaragavan, Premlata singh, Balraj singh, Janakiram, B L Manjunatha, Seema jaggi & I Sekar, 2016, Constraints in adoption and strategies to promote polyhouse technology among farmers: A multi-stakeholder & multi-dimensional study. Indian Journal of Agricultural Sciences. 87 (4):485-490.

Kalpana, P.R, Suma, R, Kantesh Gandolkar and Kirankumar, S. 2016. Effect of phosphorus and sulphur applications on growth, yield and quality of tomato in calcareous soil. The Bioscan, 11(1): 597-601

Kantharaju. V., Shobha, G.,Gururaj Sunkad and Amaresh, Y.S,2016, Survey for Distribution of Burrowing Nematode, Radopholus simils in Banana Growing Area of North Eastern Karnataka, Advances in Life Sciences 5(7) : 2878-2884.

Karaba N. Nataraja K. H. Dhanyalakshmi, Mahantesha B. N. Naika, R. S. Sajeevan, Oommen K. Mathew, K. Mohamed Shafi and Ramanathan Sowdhamini, 2016, An Approach to Function Annotation for Proteins of Unknown Function (PUFs) in the Transcriptome of Indian Mulberry, PlosOne, 10(1): 1-18.

Kiran Nagajjanavar, Menon Rekha Ravindra, M. Manjunatha, B. Surendra Nath, B.V. Balasubramanyam, 2017, Effect of Condensation Method on Quality Attribute of Kulfi, International

Kishore Kumar Das, Swamy, G.S. K Debalina Biswas and Kuldeep Kumar Chnaniya, 2017, Response of soil application of diatomaceous earth as a source of silicon on leaf nutrient status of guava, Int. J.curr. Microbiology and Applied sciences,6(4):1394-1399

Kishore Kumar Das, Swamy,G.S.K Shivalingapp Kumabr, Gangadharppa ,P.M and Jagadeesha, R.C, 2017, Effect of silica on physical and biochemical characters of guava, Int. J.curr. Microbiology and Applied sciences, 6(4):1527-1532

Kotikal Y.K. and Manjula, K.N,2016, Evaluation of new insecticides and bio pesticides against defoliators on palak, International Journal of Plant Protection 9(2):365-371.

Kotikal Y.K. and Math, M,2016 Insect and non insect pests associated with drumstick Entomology, Ornithology and Herpetology, Current Research 5(2):180-189.

Kumbargire, G .A, Swamy, G.S.K. and Anand Sadashiva Kalatippi, 2016, Influence of diatomaceous earth as source of silicon on leaf nutrient status and yield attributing charactes of banana cv. Grand Naine, The Bioscan,11(1):435-438

M Harshavardhan, D P Kumar, A M Rajesh, H A Yathndra and Shivanand Hongal, 2016, Economic feasibility of integrated nutrient management in carnation (Dianthus caryophyllus L.) under polyhouse condition, Ecology, Environment and Conservation, 22 : 29-33, 2016

 1. Abdul Kareem, M.H. Tatagar, Krishna D. K, R. K. Mesta, Dileepkumar and M.A. Waseem, 2016, Evaluation of Bio-Efficacy and Phytotoxicity of Pyraclostrobin 20% WG against Anthracnose Disease Chilli, Journal of Pure and Applied Microbiology,

Mallikarjun G. Awati, C.G. Anand and Y. Raghuramulu, 2016, Evaluation of Arabica coffee cultivars under Pulney hill conditions of Tamil Nadu, Indian Journal of Horticulture, 73(4): 475-481

Manjunath G. 2017, Recent developments in the management ofblight and wilt, in: the proceedings of national conference, NRCP-Solapur held during April, 2017

Manjunath, Huballi, G.S. Chandrashekar. 2016. Evaluation of olfactory pre- conditioned larval parasitoid Goniozus nephanitdis Muesebeck in suppression of Opisina arenosella Walker under field condition in Tumkur district of Karanataka. In: International symposium on coconut Research and Development (ISOCRAD3), ICAR-CPCRI, Kasargudu. DEC 2016.

Mohammed Shareef and G Manjunatha. 2016. Evaluation of Genotypes for identification new resistance sources for bacterial blight management, in: National symposium on Recent Advances in Plant Health Management for Sustainable Productivity held at University of agriculture sciences, Dharwad. December, 2016.

Mudassar and Venkateshalu, 2017, Faunistic studies on the genus Xanthodes (Lepidoptera: Nocutidae: Bagisarinae) associated with Bhendi ecosystem of Karnataka, Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(3): 247-251

Muniswamy S, Ramesh, Kantharaju V. and Suhas D.Yelshetty, 2016. Strategies to improve pegeonpea yield potential for North Karnataka. In: National Conference on Sustainable and Self Sufficient Productionof Pulses through an Integrated Approach.

Navyashree M.., Munikrishnappa P. M., Seetharamu G. K., Krishna H. C., Anil kumaR S.. and Dayamani K. J, 2016, Effect of major and micronutrients on yield, vase life, soil and leaf nutrient content of bird of paradise (Strelitzia reginae L.), International Journal of Biomedical Research, 11(7)

Netravati, S L Jagadeesh. G J Suresh and G S K Swamy, 2016, Influence of eco friendly post harvest treatments on pulp chroma and hue on mango cv alphanso fruits, The Bioscan10(1): 29-32

Omem, T., Balaji S. Kulkarni and Sateesh R. Patil, 2016, Genetic variability in gaillardia (Gaillardia pulchella), Indian Journal of Agricultural Sciences,85 (5): 684-687.

 1. Kumar, R. Dolkar, G. Manjunatha and H.M. Pallavi, 2017, Molecular fingerprinting and assessment of genetic variations among advanced breeding lines of Moringa oleifera L. by using seed protein, RAPD and Cytochrome P 450 based markers, South African Journal of Botany,111: 160–67

P.M. Gangadharappa, 2016, In-Vitro Evaluation of Plant Extracts and Oils against the growth of Colletotrichum musae, The Bio Scan, 11(4):2799-2802

Pankaj Barah, Mahantesha Naika B N, Naresh Doni Jayavelu, Ramanathan Sowdhamini, Khader Shameer and Atle M. Bones, 2016, Transcriptional regulatory networks in Arabidopsis thaliana during single and combined stresses, Nucleic Acids Research, 44(7): 3147-64

Patil S. V., Gurumurthy S. B., Rajkumar G. R. and Prashant A., 2017, Effect of bioinoculants on growth parameters of black pepper (Piper Nigrum) at nursery stage, Research on Crops, 18(1): 193-196

Pavan Kumar, Aravind L.B., G. Manjunath, V. Lokesh and Jyotsna Sharma, 2016.Genetic variability assessment of ceratocystis fimbriata using ITS and RAPD marker systems. Poster presented, in: National symposium on Recent Advances in Plant Health Management for Sustainable Productivity University of agriculture sciences, Dharwad. December 2016.

Pavan Kumar, B. Aravind, Abhishek Gowda, V. Lokesh, Jyothsna Sharma and G. Manjunath. 2016. Bioformulations for enhanced disease tolerance against Bacterial Blight and fungal wilt of Pomegranate. In: National Symposium (IPS, South Zone) on Recent Trends in Plant Pathological Research and Education, University of Agricultural Sciences, Raichur. January 2016.

Prakasha D.P, 2017, Effect of adenine sulphate, agar and light on in vitro multiplication of banana cv. Grand Naine, The Bio Scan, in press

Pushpa, H., Jagadeesh, S.L. and Suresha, G.J. Influence of blending of natural extracts on Physicochemical and sensory qualities of aloe vera Squash. 2016. The Bioscan, 11(1): 113-117.o multiplication of banana cv. Grand Naine, The Bio Scan, in press

Pushpa, H., Jagadeesh, S.L. and Suresha, G.J. Processing and storage of aloe vera into naturally Flavored ready- to- serve (RTS) beverage using ginger, lemon and peppermint extracts. 2016. The Bioscan, 11(2): 833-836.

Rani R. Unnithan, N., Thammaiah, P.M. Gangadharappa and M.S. Kulkarni, 2016, In vitro evaluation of Plant extracts and oils against the growth of Colletrotrichum musae, The Bio –scan, 11(a): 2799- 2802

Ratnakar M Shet, M.V. Mohan Kumar, N. Jagadeesha, Ashok, MS, Anantha and MP Rajanna, 2016, Variability and genetic diversity of rice for yield and yield related traits under aerobic condition, Eco. Env. & Cons.22 (December Suppl.) S291-S298

Ravindranath N.,S.N.Patil, Satish P., Anupama H. and Sunkam M. 2016. Effect of rooting media on growth, survival and economics production of air layers of Guava cv.Sardar. In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur (7) 702 – 705. May-June 2016.

Rekha, M.V., Kirankumar, S., Nagaraja, M.S., Ashok, S. Alur and Suma, R., 2016. Availability Of Micronutrients Among Different Cropping Systems In A Typical Black Soil Of Northern Karnataka. The Bioscan, 11(4): 2425-2428.

 1. V. Patil, S. I Halikatti, S. B. Gurumurthy, M. S. Lokesh and RatnakarManjunath Shet, 2016, Dry matter accumulation in chickpea (Cicer arietinum L.) at different growth stages as influenced by organic manures and rock phosphate with PSB in vertisol, Research on Crops, 13(3):906-91 I

S.V.Patil, S.B.Gurumurthy, G.R.Rajkumar and A.Prashantha, 2017, Effect of bio-inoculants on growth parameters on black pepper at nursery stage, Research on Crops, 18 (1) : 185-189

Salimath, S.V., Venkatesh, J., Kotikal Y.K., and Ravi Rajshetty, G, 2016, Screening of turmeric curcuma longa L cultivars for quality in southern dry zone of Karnataka The Asian Journal of Horticulture, 11 (1):186-188.

Sanjeev.P. Jakatimath. R.K. Mesta., Sadanand K Mushrif., I.B. Biradar and P.S. Ajjappalavar, In vitro evaluation of fungicide,

Sanjeev.P. Jakatimath., R.K. Mesta., I.B. Biradar and P.S.Ajjappalavar, 2017, In vitro Evaluation of Fungicide, Botanicals and Bio agents against Phomopsis vexaans casual Agent of Fruit Rot of Brinjal, Journal of pure and Applied Microbiology,2(1): 38 – 43

Sanjeev.P. Jakatimath., R.K. Mesta., I.B. Biradar and P.S. Ajjappalavar, Management of fruit rot of In vitro Brinjal through fungi toxicants in northern dry Zone of Karnataka, Advances in life sciences,5(21)10160–10163

Sanjeevraddi G, Reddy, M S Gawankar, H P Maheshwarappa. P Madhavi Lata, and R K Mathur. 2016. Initial performance of 10 oil plam cross combination under three agroclimatic conditions in India. Journal of plantation crops, 44(3): 1-12.

Sateesh Pattepur, A.N. Mokashi and R.V. Hegde. 2016. Effect of cytokinins and auxins on shoot proliferation of cotyledonery nodes derived fron axenic seedling of Tamarind (Tamarindus indica). Souvenir of National seminar on planting material production in spices In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur. April, 2016. 21-22.

Sateesh Pattepur, D.R. Patil, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani.2016. Present status, problems and prospects of grape cultivation in Karnataka. In: In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur. April, 2016. 21-22.

Sateesh Pattepur, D.R.Patil, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani. 2016. New grape varieties in: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur. April, 2016. 21-22.

Satish, K.S, Shirol, A.M, Swamy, G.S.K. Chavan, M, Praveen, J and Krishnamurthy, G.H, 2016, Physiological investigation on growh and yield of apota (Manilkara achras (mMill) Fosberg, Int.j.Adv.Res.4(12):2290-2299

Shankar Meti .2016, Horticulture crops scenario in northern Karnataka under changing climate, In: International Conference on climate change adaptation and biodiversity, Ecological sustainability and resource management for livelihood security, Port Blair, Andaman, 8-10 Dec 2016.

Shashikumar, S, 2017, Impact of IPM in Bt Cotton in Belgaum district of Karnataka, Research Journal of Agricultural Sciences

Shashikumar, S,2017, Pest Scenario and Appropriate Management for Bt Cotton in Belgaum district of Karnataka, International Journal of Plant Protection

Shobha, G, Kantharaju, V,Gururaj Sunkad and Amaresh, Y.S.,2016, Management of root-knot nematode,M. incognita in ridgeguard by using bio agents, botanicals and chemicals, National Journal of Life Sciences, 13(1): 49-54

Shobha, G.,Kantharaju,V., GururajSunkad, Patil,M.B. and Abbas Hussain,1 for Incidence and Occarence of Root-Knot Nematode, Meloidogyne incognita Infesting Ridge Gourd, Advances in Life Sciences 5(7) : 2797-2803.

Shruti, P.G., Ganiger, V.M., Bhuvaneshwari, G., Madalgeri, M.B., Kotikal, Y.K.,2016, Evaluation studies of oriental pickling melon genotypes for growth, yield and quality traits, Green farming 7(3):663-665.

Siddanagouda Yadachi, 2016, Influence of multiple passes and speed ratios of rotary tiller on soil properties, Ecology, Environment and Conservation

Sunkam Mahesh, Kulapati Hipparagi , I.B. Biradar , S.R. Patil and Balesh Goudappanavar, 2016, Effect of mango variety and time of grafting on graft-take, leaves & girth of rootstock in playhouse and shade net, Green Farming, 7 (3): 710-714

 1. Ganapathi, G.R. Rajkumar and S V Patil, 2016, Evaluation of Cashew Varities under hill tract of Karnataka, Ecology, Environment and conservation,
 2. Ganapathi, S V Patil and Rajkumar, G.R, 2016, Chemical weed management in Ginger (Gingiber Officinale Rosc.), Ecology, Environment and conservation

Thungamani and Shwetha M.S, 2016, A survey on privacy preserving and authenticated routing in mistrustful mobile Ad-hoc networks, Inter. Journal of innovative research in computer and communication engineering: 4(4):7692-7698

Uma Akki, Sateesh Pattepur, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani., 2016. in: Success story of Export Grape farmer Mr. V.L. Channal –Chamman Chanal.In: National Seminar on grape cultivation, Vijayapur, April, 2016.

Venkateshalu and Mahesh Math, 2017, Bioefficacy of Ready Mixture, Spirotetramat 120 +Imidacloprid 240 SC against Sucking Pests of Brinjal, The Bioscan, 11(4): 2655-2658 Vijayapur, April, 2016.

Vijaymahantesh, H.V. Nanjappa and B.K. Ramachandrappa,2016, Tillage and nitrogen management effects on weed seed bank and yield of finger millet Indian Journal of Weed Science 48(2): 186–190.

WART Wickramaarachchi, K S Shankarappa, KT Rangaswamy, MN Maruthi, RGAS Rajapakse, Saptarshi Ghosh. 2016. Molecular characterization of banana bunchy top virus isolate from Sri Lanka and its genetic relationship with other isolates, Virus Disease, 27(2): 154-160

Research Note/ Communication in Journal /Abstract in Symposium / Seminar / Workshop / Training Manual/Proceedings of Workshop: (2016-17)

Research Note/ Communication in Journal /Abstract in Symposium / Seminar / Workshop / Training Manual/Proceedings of Workshop:

A.B. Patil, Vijaymahantesh and Hosamani,2016, Prospects and constraints of organic farming in India, Published by Indian Academy of Social Sciences, Allahabad, XL Indian Social Science Congress Held from 19-23 Decmeber,2016 at University of Mysore, Karnataka , Social Science Abstracts XL,2016,356-357.

A.B. Patil and Vijaymahantesh,2017, Climate warming- Potential impacts on agriculture and strategies to sustain the food production., Published by Indian Academy of Social Sciences, Allahabad, XL Indian Social Science Congress Held from 19-23 Decmeber,2016 at University of Mysore, Karnataka, Social Science Abstracts, XL,2016 pp,356-357.

Thippa Reddy, Varun Amingad and Ambresh, 2016, Effect of different levels of Fertigation and mulching on vegetative parameters in chilli var Arka Lohit, National Seminar on Chilli and Turmeric, pp,45

Books/Booklets/ Chapters in standard books/ Bulletins: (2016-17)

Books

Author

Year

Title

Publisher

1

H P Jaishankar and LaxmanKukanoor

2016

“Instant of tropical and subtropical fruit crops” with ISBN No. 9789384337988

Jaya publishing house New Delhi

2

Vijaymahantesh, A.B. Patil, Vijaya Hosamani

2016

Organic Farming ISBN:978-81-922104-9-0

145 pages

UHS, Bagalkot

3

Chengappa P. G., Arun M., Yadava C. G.

2016

Diversification of Indian Agriculture towards High Value Commodities: A Temporal and Spatial Analysis

(ISBN: 9789332703360)

Academic foundation, New Delhi

Booklets

Author

Year

Title

Publisher

5

I N Nagaral, V P Singh and Prabhakar Itagi

2016

Nutrient Management in Agricultural Crops

(Kannada) published by IFS project, Phase II, COH Bagalkot

6

¸ÀĺÁ¹¤eÁ®ªÁ¢, PÁAvÀgÁdÄ, «í., J. JªÀiï. ²gÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ «í. £ÁZÉÃUËqÀ

2017

¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ £ÀÆvÀ£À GvÁàzÀ£Á vÁAwæPÀvÉUÀ¼ÀÄ

¨sÁ.PÀÈ. C.¥À. ªÀÄvÀÄÛ C.¨sÁ. ¸À.¸ÀA.AiÉÆÃ

(ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ)

Chapters

Author

Year

Title

Publisher

7

Manjula Karadiguddi and R T Patil

2016

“Papaya” published in a book “Instant of tropical and subtropical fruit crops” with ISBN No. 9789384337988

Jaya publishing house New Delhi

8

Vijaymahantesh

2016

Setting of Vermiculture Unit in a book Compendium of Technical Papers for Agri clinics and Agri Business Centres

Directorate of Extension, UHSB

9

Ashoka N.

2017

Agribusiness Management Agricuture Exam made easy,

New Delhi Publisher New Delhi

Popular Articles: (2016-17)

Publication in Magazines and Newspapers

 1. Nagaraja, G. Krishna, H. C. Anilkumar, S,2016 “ªÀiÁªÀÅ PÀmÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ” Udyana Loka (¸ÀA¥ÀÄl:5, ¸ÀAaPÉ:4 d£ÀªÀj-ªÀiÁZïð).
 2. Dgï. gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. «. ¥Ánî,2016, “¸À¸Àå £À¸ÀðjAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸Àé -GzÉÆåÃUÀªÁUÀ§®èzÀÄ” PÀȶ ªÀÄÄ£ÀßqÉ: 29(5), ¥ÀÄl ¸ÀASÉå: 28-29.
 3. Basavaraj, Harish, B.S., Sudarshan, G.K., Mutturaj. G.P., and Indiresh, K.M., 2016 “Economic analysis of tomato cultivation and marketing, in Tomato”, “Krushikara Margadarshi”
 4. Prakash, B.G. Manjunath, H. Siddappa, R. and Chandrashekar G.S., 2016, ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À DUÀgÀ.
 5. Prakash, B.G. Manjunath, H. and Siddappa, R.,2016, Progresive farmer of Hassan district.
 6. Kantaraju, V., Suhasini Jalavadi, Shirol. A. M. Nachegowda, V. 2016, Technologies developed under ICAR- AICRP on Banana and Sapota. Annadata Sukheebhava. P.p.47
 7. Suhasini Jalavadi, Kantaraju, V., Shirol. A. M. Nachegowda, V., 2017, Recent production technologies is banana, Annadata Sukheebhava. P.p 47-49
 8. A. M. Suhasini Jalavadi Kantaraju, V. Nachegowda, V., 2017 Recent production technologies in sapota. Annadata Sukheebhava. P.p.27-29
 9. Kantaraju, V. 2017, Improtant disease of Vegetable & their management Annadata Sukheebhava.p 16-19
 10. Kantaraju, V. 2017, Diseases of Crucifers and Cucurbits Annadata Sukheebhava. P.p 23-25
 11. , S.N. Patil, Satish P., Anupama H. and Sunkam M. 2016, Effect of rooting media on growth, survival and economics production of air layers of Guava cv. Sardar. (7), P. p702 – 705,
 12. Sateesh Pattepur, A.N. Mokashi and R.V. Hegde. 2016 Effect of cytokinins and auxins on shoot proliferation of cotyledonery nodes derived fron axenic seedling of Tamarind (Tamarindusindica). Souvenir of National seminar on planting material production in spicesp 21-22
 13. Sateesh Pattepur Nachegouda, D.R. Patil, Anand Nanjappanavar,2016 Present status, problems and prospects of grape cultivation in Karnataka, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 14. Sateesh Pattepur, D.R. Patil, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani 2016, New grape varieties National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 15. Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur, Manjunath Tattimani 2016 Physiological disorders in grapes, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 16. Anand Nanjappanavar, Balesh Godappanavar, and Sateesh Pattepur, 2016, I.B and R.C Claimed chemicals grape cultivation, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 17. Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur 2016 Package practices for export grape cultivation, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 18. Uma Akki, Sateesh Pattepur, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani 2016, Success story of Export Grape farmer Mr. V.L. Channal – Chamman Chanal National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 19. Anand Nanjappanavar, Sateesh Pattepur, Balesh Godappanavar, and Manjunath Tattimani, 2016, Grape wine exporter details, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 20. Sateesh Pattepur, Uma Akki, Anand Nanjappanavar, Manjunath Tattimani,2016, Improved management practices in Grapes, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 21. Sateesh Pattepur, 2016, Improved management practices in Banana, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 22. Sateesh Pattepur, Anand Nanjappanavar, D.R. Patil,2016, Export quality grapes cultivation by Mr. Channal, Annadata Sukibhava,
 23. Anand Najappanavar, Sateesh Pattepur, D.R. Patil, 2016, Apple ber cultivation, Annadata Sukibhava,
 24. Sateesh Pattepur,2016, Nutrient and Water management in pomegranate, Annadata Sukibhava
 25. Sateesh Pattepur, 2016, Rejunuvation in Mango, Annadata Sukibhava
 26. ¥À®è«, JZï.JA., ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ CdÓ¥Àà¼ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ¥Ánî,2016, ¨ÁåqÀV ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä-UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃeÉÆÃvÀàzÀ£Á vÁAwæPÀvÉUÀ¼ÀÄ, GzÁå£À ¯ÉÆÃPÀ,5(4): 11-13.
Folders (2016-17)

The different centers have published 49 folders in regional language (Kannada) to disseminate latest knowledge to horticulture stakeholders.

Title

1

Bee keeping

2

Liquid manures

3

Fruit fly management in Guava

4

Chilli varieties and their characters

5

INM in Chilli

6

IDM in Chilli

7

IPM in Chilli

8

Garlic and Coriander cultivation

9

Seed production in Byadagi chilli

10

Fenugreek cultivation

11

IFS- Kaipidi

12

Production technology of Chilli

13

Production technology of Guava

14

Mango production and marketing

15

Production technology of tamarind, curry leaf, and coriander and their marketing

16

Value added products of Coconut

17

Coconut Production technology

18

Micronutrient management in Coconut

19

Water management in Coconut

20

Tall Coconut varieties suitable for Karnataka

21

Dwarf Coconut varieties suitable for Karnataka

22

Disease management in Coconut

23

Black hairy caterpillar management in Coconut

24

Plant protection measures in French bean

25

Plant protection measures in Rose

26

Plant protection measures in Onion

27

Organic Ginger cultivation

28

Cashew production technology

29

Pomegranate production technology

30

Saline, Alkaline and Acidic soil management

31

Importance of INM in Soil Health management.

32

Mulberry cultivation under dry land condition

33

Oozy fly management in silkworm rearing

34

Water melon and cucumber production guide

35

Turmeric production guide

36

Tomato production guide

37

Chilli production guide

38

Belagal utpadhaneyalli laghu poshakanshagala pathra

39

Mannu mathu nirina sadbalake hagu sanmrakshane

40

Hani neeravari vevastheya nirvahane

41

Kumbal jathiya belegalige haani maduva kitagal samagra nirvahane

42

Kumbal jathiya belegala rogagalu haagu avugal samagra nirvahane

43

Technical Compendium of Agri Clinics and Agri Business Centers Training.

44

Mavu: Utpadhana tantrikathe, avakashgalu haagu savalugalu

45

Phala Shrestatru

46

Technology Inventory of UHS, Bagalkot

47

Organic Farming

48

Sanrakshita puspha krushiyalli sasya sanrakhsane

49

Totagarike mathu krushi Nigantu

Theses Abstracts
Journal of Farm Sciences