UHS Help Line

1800 425 7910(Toll free)

Publication in Magazines and Newspapers

 

 1. Nagaraja, G. Krishna, H. C. Anilkumar, S,2016 “ªÀiÁªÀÅ PÀmÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ” Udyana Loka (¸ÀA¥ÀÄl:5, ¸ÀAaPÉ:4 d£ÀªÀj-ªÀiÁZïð).
 2. Dgï. gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. «. ¥Ánî,2016, “¸À¸Àå £À¸ÀðjAiÀÄÆ MAzÀÄ ¸Àé -GzÉÆåÃUÀªÁUÀ§®èzÀÄ” PÀȶ ªÀÄÄ£ÀßqÉ: 29(5), ¥ÀÄl ¸ÀASÉå: 28-29.
 3. Basavaraj, Harish, B.S., Sudarshan, G.K., Mutturaj. G.P., and Indiresh, K.M., 2016 “Economic analysis of tomato cultivation and marketing, in Tomato”, “Krushikara Margadarshi”
 4. Prakash, B.G. Manjunath, H. Siddappa, R. and Chandrashekar G.S., 2016, ªÉÊ«zÀåªÀÄAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À DUÀgÀ.
 5. Prakash, B.G. Manjunath, H. and Siddappa, R.,2016, Progresive farmer of Hassan district.
 6. Kantaraju, V., Suhasini Jalavadi, Shirol. A. M. Nachegowda, V. 2016, Technologies developed under ICAR- AICRP on Banana and Sapota. Annadata Sukheebhava. P.p.47
 7. Suhasini Jalavadi, Kantaraju, V., Shirol. A. M. Nachegowda, V., 2017, Recent production technologies is banana, Annadata Sukheebhava. P.p 47-49
 8. A. M. Suhasini Jalavadi Kantaraju, V. Nachegowda, V., 2017 Recent production technologies in sapota. Annadata Sukheebhava. P.p.27-29
 9. Kantaraju, V. 2017, Improtant disease of Vegetable & their management Annadata Sukheebhava.p 16-19
 10. Kantaraju, V. 2017, Diseases of Crucifers and Cucurbits Annadata Sukheebhava. P.p 23-25
 11. , S.N. Patil, Satish P., Anupama H. and Sunkam M. 2016, Effect of rooting media on growth, survival and economics production of air layers of Guava cv. Sardar. (7), P. p702 – 705,
 12. Sateesh Pattepur, A.N. Mokashi and R.V. Hegde. 2016 Effect of cytokinins and auxins on shoot proliferation of cotyledonery nodes derived fron axenic seedling of Tamarind (Tamarindusindica). Souvenir of National seminar on planting material production in spicesp 21-22
 13. Sateesh Pattepur Nachegouda, D.R. Patil, Anand Nanjappanavar,2016 Present status, problems and prospects of grape cultivation in Karnataka, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 14. Sateesh Pattepur, D.R. Patil, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani 2016, New grape varieties National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 15. Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur, Manjunath Tattimani 2016 Physiological disorders in grapes, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 16. Anand Nanjappanavar, Balesh Godappanavar, and Sateesh Pattepur, 2016, I.B and R.C Claimed chemicals grape cultivation, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 17. Anand Nanjappanavar, D.R. Patil, Sateesh Pattepur 2016 Package practices for export grape cultivation, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 18. Uma Akki, Sateesh Pattepur, Anand Nanjappanavar and Manjunath Tattimani 2016, Success story of Export Grape farmer Mr. V.L. Channal – Chamman Chanal National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 19. Anand Nanjappanavar, Sateesh Pattepur, Balesh Godappanavar, and Manjunath Tattimani, 2016, Grape wine exporter details, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 20. Sateesh Pattepur, Uma Akki, Anand Nanjappanavar, Manjunath Tattimani,2016, Improved management practices in Grapes, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 21. Sateesh Pattepur, 2016, Improved management practices in Banana, National seminar on grapes orgasied by Karnataka Grape grower’s association.
 22. Sateesh Pattepur, Anand Nanjappanavar, D.R. Patil,2016, Export quality grapes cultivation by Mr. Channal, Annadata Sukibhava,
 23. Anand Najappanavar, Sateesh Pattepur, D.R. Patil, 2016, Apple ber cultivation, Annadata Sukibhava,
 24. Sateesh Pattepur,2016, Nutrient and Water management in pomegranate, Annadata Sukibhava
 25. Sateesh Pattepur, 2016, Rejunuvation in Mango, Annadata Sukibhava
 26. ¥À®è«, JZï.JA., ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ CdÓ¥Àà¼ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ¥Ánî,2016, ¨ÁåqÀV ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä-UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©ÃeÉÆÃvÀàzÀ£Á vÁAwæPÀvÉUÀ¼ÀÄ, GzÁå£À ¯ÉÆÃPÀ,5(4): 11-13.