UHS Help Line

1800 425 7910(Toll free)

 

                                                                                                                                               

Fee structure for II  semester of 2016-17

 

 

Sl.

No.

Particulars

 II / III Ph.D. Students

Sr. M.Sc. (Hort.) students

Jr. M.Sc. (Hort.) students

I Ph.D. Students

2015-16/2014-15

2015-16

2016-17

2016-17

GM

OBC

Cat-I

SC/ST

*SC/ST

GM/

OBC

Cat-I

SC/ST

*SC/ST

GM

SC/ST

OBC/

Cat-I

*SC/ST

GM

SC/ST

OBC/

Cat-I

*SC/ST

        1             

Registration

550

550

550

0

275

1200

1200

1200

600

1320

1320

1320

660

740

740

740

370

        2             

Tuition fee

2500

-

-

0

1250

0

0

0

0

0

0

0

0

3330

0

3330

1665

        3             

Library

1400

1400

400

0

900

2050

0

0

1550

2250

0

2250

1750

1865

0

1865

1365

        4             

Sports

450

450

200

0

0

375

0

0

0

410

0

410

0

600

0

600

100

        5             

Tour

1500

1500

1500

1500

1500

1250

1250

1250

1250

1400

1400

1400

1400

1500

1500

1500

1500

        6             

Examination

2500

0

0

0

1250

2825

0

0

1413

3110

0

3110

1555

3330

0

3330

1665

        7             

AKMU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470

470

470

0

        8             

HKC fee

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

        9             

Convocation fee

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

TOTAL

10250

5250

4000

2500

6175

8700

3450

3450

5813

9490

3720

9490

6365

12835

3710

12835

7665

Additional fees to be paid by the students who enroll for BCI

4000

4000

4000

4000

4000

0

0

0

0

3995

3995

3995

3995

5335

5335

5335

5335

TOTAL

14250

9250

8000

6500

10175

8700

3450

3450

5813

13485

7715

13485

10360

18170

9045

18170

13000

 

 

 

 

Note:  1. The Other Backward Community students whose parental annual income is more than 1,00,000/- have to pay ‘GM fees’.

            2. * SC/ST candidates whose  annual income is more than 2.5 lakh and less than 10 lakh has to pay 50% of GM Fees (Registration, Tution and Exam fee & Minimum of Rs. 500 for other complosory fees

                  which ever is less (Except Tour, Convocation and Additional fees enrolled for BCI) as above mentioned by produing accurate Caste and Income certificate  to the Account Section  of the college.

                   

 

 

 

 

 

Fee structure for I B.Sc. (Hort.), II semester of 2016-17

 

 

Sl.

No.

Particulars

GM/OBC

Cat-I

SC/ST

Annual Income

Below 2.5 lakhs

SC/ST Income

Above Rs.2.5 lakhs to 10.00 lakhs

        1             

Registration fee

310

310

*310

155

        2             

Tuition fee

3590

**3590

*3590

1795

        3             

Library fee

365

**365

*365

0

        4             

Sports fee

550

**550

*550

50

        5             

Tour fee

3200

3200

3200

3200

        6             

Magazine fee

385

385

385

0

        7             

Laboratory fee

1580

**1580

*1580

1080

        8             

Examination fee

1630

**1630

*1630

815

        9             

Convocation Fee

250

250

250

250

10

Total

11860

11860

11860

7345

*11

 

-

7715

8025

-

12

TOTAL

11860

4145

3835

7345

 

Note:

1.      For SC/ST students, the tour fee concession of Rs. 3200/- is not sanction by Social welfare office as per ref (2).

2.      Cat-1 students whose parental income is more than Rs. 2.5 lakh have to pay GM fees.

3.       The SC/ST students (GOI) whose parental income is less than Rs. 2.5 lakh have to apply application to Taluk Welfare Office through online to claim fee concession as per mentioned in SL. No. 11. and submit the copy to Dean, COH, Bengaluru.

4.      Cat. I and OBC students who have claimed fee concession during the I semester of 2016-17 and claiming fee concession during the present II semester of 2016-17 have to pay the amount of concession fees claimed if the same is not reimbursed from the concerned authority.

5.      SC/ST Candidates whose parental income is more than Rs. 2.5 lakh and within 10 lakhs need to pay 50%of the GM Fees by producing Income and Caste certificate.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Fee structure for II B.Sc. (Hort.), II semester of 2016-17

 

 

 

Sl.

No.

Particulars

GM/OBC

SC/ST

Cat-I

       1             

Registration fee

-

220

330

       2             

Tuition fee

-

-

-

       3             

Library fee

275

-

-

       4             

Sports fee

275

-

-

       5             

Tour fee

2750

2200

2200

       6             

Magazine fee

1100

1100

1100

       7             

NSS

40

40

40

       8             

Laboratory fee

1100

-

-

       9             

Examination fee

550

-

-

  10             

Convocation Fee

250

250

250

 

TOTAL

6340

3810

3920

 

Note:

1.      Cat 2A, 2B, 3A, 3B- and Cat-I whose parental annual income is more than Rs. 1,00,000 has to pay GM fees.

2.      SC/ST students whose parental annual income is less than Rs. 2.5 lakh can claim 100% Fee concession and whose parental income is more than Rs. 2.5 lakh and less than Rs. 10 lakh  can claim 50% of GM fees paid.

3.      Cat.I and OBC students who have claimed fee concession during the I semester of 2016-17 and claiming fee concession during the present II semester of 2016-17 have to pay the amount of concession fees claimed if the same is not reimbursed from the concerned authority.

 

 


 

 

 

 

Fee structure for III B.Sc. (Hort.), II semester of 2016-17

 

 

Sl.

No.

Particulars

GM/OBC

SC/ST

Cat-I

       1             

Registration fee

-

200

300

       2             

Tuition fee

-

-

-

       3             

Library fee

250

-

-

       4             

Sports fee

250

-

-

       5             

Tour fee

2500

2000

2000

       6             

Magazine fee

1000

1000

1000

       7             

Laboratory fee

1000

-

-

       8             

Examination fee

500

-

-

       9             

Convocation Fee

250

250

250

 

TOTAL

5750

3450

3550

 

Note:

1.       Cat 2A, 2B, 3A, 3B- and Cat-I whose parental annual income is more than Rs. 1,00,000 has to pay GM fees.

2.       SC/ST and Cat-I students whose parental annual income is more than Rs. 2,50,000  has to pay GM fees.

3.       Those SC/ST, Cat.I and OBC students who have claimed fee concession during the I semester of 2016-17 and claiming fee concession during the present II semester of 2016-17 have to pay the  amount of concession fees claimed  if the same is not reimbursed from the concerned authority.

 


 

 

 

 

2016-17 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À r¥ÉÆèêÀiÁ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉÆùð£À  JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼À JgÀqÀ£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ

 

PÀæ.¸ÀA.

«ªÀgÀ

MlÄÖ ±ÀÄ®Ì

¸ÁªÀiÁ£Àå/ªÀUÀð-1** ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀUÀð**

¥À.eÁw/¥À.¥ÀAUÀqÀ

1

£ÉÆÃAzÀtÂ

80

80*

2

¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì

600

600*

3

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì

270

270*

4

¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì

270

270

5

¥ÀæªÁ¸À ±ÀÄ®Ì

340

340

6

ªÀiÁåUÀf£ï ±ÀÄ®Ì

70

70

7

ARIS ±ÀÄ®Ì

70

70

 

MlÄÖ

1700

1700

8*

PÀæ.¸ÀA. 1+2+3

0

(-)950*

 

MlÄÖ

1700

750

¸ÀÆZÀ£É:

* PÀæ.¸ÀA. 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀÆ. 950/- ±ÀÄ®ÌzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÁV, ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß rÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ DªÀgÀtzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÉ.

**¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GO No. ¸ÀA: »A.ªÀ.PÀ.E.±ÀÄ.«.¹.Dgï/19/2012-13, ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉå.r.©.¹/¨ÉA.£À/±ÀÄ.«/¹.Dgï-8/2013-14, ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄwUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà rãï, DªÀgÀt ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ EªÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

 

 


 

 

 

 

 

2016-17 £Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á°£À r¥ÉÆèêÀiÁ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉÆùð£À ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ JgÀqÀ£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ

 

     

PÀæ.¸ÀA.

«ªÀgÀ

MlÄÖ ±ÀÄ®Ì

¸ÁªÀiÁ£Àå/¥ÀæªÀUÀð-1 ** ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀUÀð**

¥À.eÁw/¥À.¥ÀAUÀqÀ

1

£ÉÆÃAzÀt ±ÀÄ®Ì

80

80*

2

¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì

600

600*

3

¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ±ÀÄ®Ì

270

270*

4

¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì

270

270*

5

¥ÀæªÁ¸À ±ÀÄ®Ì

340

340*

6

ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ ±ÀÄ®Ì

70

70

7

JDgïLJ¸ï ±ÀÄ®Ì

70

70

 

MlÄÖ

1700

1700

8*

PÀæ.¸ÀA. 1+2+3+4+5

0

(-)1560*

 

MlÄÖ

1700

140

 

¸ÀÆZÀ£É:

* PÀæ.¸ÀA. 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÀÆ. 1,560/- ±ÀÄ®ÌzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀwUÁV, ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß rãïgÀªÀjUÉ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÉ.

 

**¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ GO No. ¸ÀA: »A.ªÀ.PÀ.E.±ÀÄ.«.¹.Dgï/19/2012-13, ¢£ÁAPÀ: 22.11.2012 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉå.r.©.¹/¨ÉA.£À/±ÀÄ.«/¹.Dgï-8/2013-14, ¢£ÁAPÀ:19.07.2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄwUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¹ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà rãï, DªÀgÀt ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ EªÀjUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

share

© 2020 University Of Horticultural Sciences Bagalkot. All Rights Reserved.